Najaarsnota 2020
portal

Financiën

Bijstelling lopende begroting

Tabel + toelichting

Op 28 mei jongstleden heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een compensatiepakket voor medeoverheden. Dit compensatiepakket is op hoofdlijnen toegelicht in de meicirculaire 2020 van het gemeentefonds. De specifieke uitwerking voor gemeenten is toegelicht in de aanvullende brief die in juni. U bent hierover in een raadbrief van juni geïnformeerd.
Kabinet en medeoverheden zijn daarna in gesprek gebleven over de gevolgen van de coronacrisis. In de afgelopen periode zijn er door het kabinet afspraken gemaakt met betrekking tot het OV en zijn er tussen Rijk en medeoverheden afspraken gemaakt over het proces om tot compensatie te komen van de kosten van veiligheidsregio’s en GGD-en.
Op 31 augustus jongstleden heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuw pakket aan maatregelen om gemeenten (en provincies) te compenseren voor de gevolgen van de coronacrisis.
De bovengenoemde compensatie vindt plaats via het gemeentefonds. Dit betekent dat deze middelen niet geoormerkt zijn en dat de gemeente deze naar eigen inzicht kan inzetten.

Onderstaand overzicht geeft de totale compensatie weer en of dit in het 1e of 2e steunpakket zit en het effect van de corona op de begroting van de gemeente Renkum.

Omschrijving

Compensatie

Begroting 2020

Compensatie via gemeentefonds

Lokale culturele voorzieningen

€ 176.000

1e en 2e

€   29.200

NJN

Buurt- en dorpshuizen

€   23.000

2e

€     1.600

NJN

Lokale vrijwilligersorganisaties jeugd

€   12.000

2e

€            0

NJN

Eigen bijdrage ouders van gemeentelijke regelingen: SMI en VVE (t/m 8 juni)

€   13.000

1e

€     6.000

NJN

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (tot 1 juli)

€   41.000

1e

€           0

NJN

Meerkosten en inhaalzorg jeugd WMO 2015

€   77.000

1e

€   77.000

NJN

Continuiteitsbijdrage jeugd en WMO

€ 350.000

NJN

Eigen bijdrage WMO (april en mei)

€   46.000

1e

€   35.000

NJN

Participatie (sociale Werkbedrijven)

€ 152.000

1e en 2e

€ 144.000

NJN

Toezicht- en handhavingstaken

€   86.000

2e

€   85.000

VJN/NJN

Toeristen- en parkeerbelasting

€ 117.000

1e

€ 233.000

VJN/NJN

Precariobelasting en leges

€     7.000

2e

€   16.000

NJN

Verkiezingen 2e Kamer

€   46.000

2e

€   46.000

NJN

Inkomensvoorziening

€   15.000

VJN

Sportorganisaties

€   92.000

NJN

Bedrijfsvoering

€ 270.000

VJN/NJN

Dividend en overige inkomstenderving

€   44.000

NJN

Lagere lasten door corona

€  -19.000

NJN

Totaal

€ 796.000

€   1.424.800

Uit voorgaand overzicht blijkt dat de aanpassing van de begroting € 628.800 groter is dan de compensatie die tot heden is ontvangen. Een deel van dit nadeel kan worden opgevangen door de ontvangen subsidie van € 89.000 van de provincie om bepaalde corona kosten te kunnen opvangen.

Voor het overige verschil van € 539.800 wordt uitgegaan dat hiervoor nog compensatie wordt ontvangen. Zie hieronder voor de afspraken die hierover al zijn ge maakt.

Daarnaast zijn nog enkele afspraken gemaakt over mogelijke toekomstige compensatie:

 • In aanvulling op de reeds genomen compensatiemaatregelen voor inkomstenderving is € 100 miljoen gereserveerd voor nadere compensatie van gemeenten in 2020. Zodra meer bekend is over de financiële impact van de inkomstenderving op gemeentelijk niveau zal de uitkering verder worden uitgewerkt en zullen de middelen aan het gemeentefonds worden toegevoegd.
 • Om tot de afrekening van de meerkosten en de kosten van de inhaalzorg voor Jeugd en Wmo te komen wordt nu onderzoek gedaan.
 • Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de mogelijk nog niet gedekte uitgaven voor sport.

Ondersteuning Sportparken
Inmiddels is gebleken dat beheers afspraken voor een tweetal sportparken niet kunnen worden nagekomen. Het is mogelijk de activiteiten voor de sportverenigingen op deze sportparken toch door te laten lopen, indien de gemeente het noodzakelijk reguliere onderhoud (maaien van de velden) voorschiet. Vanuit het rijk is aangegeven dat er een regeling (110mln) komt voor ondersteuning van sportverenigingen. Deze regelingen worden momenteel uitgewerkt.

TOZO
Naast de compensatie via het gemeentefonds ontvangen wij een specifieke uitkering voor de uitvoering TOZO. Deze specifieke uitkering is wel geoormerkt en zal hierover verantwoording worden afgelegd in de jaarrekening.

Wij geven sinds medio maart 2020 uitvoering aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Het kabinet heeft aangegeven dat gemeenten volledig gecompenseerd worden voor de uitkeringen en uitvoeringskosten. Gemeenten verantwoorden de uitgaven en ontvangen een vast bedrag per besluit voor de uitvoeringskosten. Er zijn drie voorschotten ontvangen van in totaal € 6.817.000.

Voor de dekking van de uitvoeringskosten TOZO 1 en 2 ontvangt de gemeente € 328.000 (zit in de hierboven genoemde bevoorschotting). Tot op heden is voor de uitvoering van de TOZO € 72.000 uitgegeven. De TOZO wordt inmiddels uitgevoerd binnen de reguliere uitvoering W&I. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag, en de ontvangen middelen uit de TOZO 3 regeling, te doteren aan de reserve SD en deze reservering in te zetten om eventuele  financiële risico’s en correcties volgend uit de TOZO af te dekken en als investeringsbudget in te zetten voor incidentele inzet voor duurzame verbeteringen in het sociaal domein voor de periode 2020-2022. Voor 2020 wordt nog een inzet van € 70.000 verwacht, zodat vooralsnog € 186.000 gedoteerd wordt aan de reserve SD.

Toelichting op de aanpassingen van de begroting als gevolg van de corona ten opzichte van de voorjaarsnota (excl. TOZO).

Lokale culturele voorzieningen

De jaarlijkse subsidies (in Asv opgenomen als subsidie per jaar) zijn in december 2019 verleend en begin 2020 uitbetaald. Bij de meeste organisaties gaat het om een (kleine) bijdrage voor een te houden evenement. Omdat de meeste evenementen niet doorgaan hebben de meeste organisaties een alternatieve activiteit aangeboden in overleg met de gemeente, passend binnen de prestatieafspraken. De vaststelling van de subsidie voor 2020 gebeurt voor die organisaties ambtshalve.

Het Airborne Museum heeft een bijdrage ontvangen van het Rijk, de provincie en het vfonds. Daar hoeft vooralsnog tot eind december geen bijdrage vanuit de gemeente naar toe. Wanneer de huidige maatregelen ook in 2021 worden voortgezet, zal e.e.a. opnieuw worden bekeken.

Er zijn drie organisaties die een verzoek tot compensatie hebben ingediend, omdat zij een behoorlijk omzetverlies lijden en niet in aanmerking komen voor de TOGS-regeling van het rijk.

 • De Kreek periode maart t/m juni € 7.800 (wegens succesvolle noodgreep € 8.000 aan inkomsten ontvangen.) en voor periode augustus t/m maart 2021 een bedrag van € 4.800.

•    Filmhuis periode t/m eind december € 8.600.

 • De Concertzaal vraagt een bedrag van € 8.000 (maandelijks van maart t/m december € 800,=   doorlopende kosten waar geen dekking voor is. Huurbetaling aan de gemeente gaat dan gewoon door.)

Het bedrag dat is begroot is op basis van de huidige aanspraken en dat er nog meer kunnen volgen.

Buurt- en dorpshuizen

Met de besturen van de dorpshuizen hebben gesprekken plaatsgevonden. Er zijn twee  organisaties die een verzoek tot compensatie hebben ingediend.

 • De Ballon. Tijdens het gesprek eind juli ging het over een verlies  van € 2.600 waarvoor zij een bijdrage van HvR hebben ontvangen van € 1.000
 • De Poort van Doorwerth. In een gesprek hebben zij aangegeven  dat met het  uitbetalen van de schoonmaakkosten van € 3.000 dit jaar t/m juni geen liquiditeitsprobleem ontstaat.

Voor beiden is niet duidelijk welke financiële consequenties voortduring van de maatregelen hebben.  

Lokale vrijwilligersorganisaties jeugd
Hiervoor wordt de begroting niet aangepast.

Wegvallen eigen bijdrage ouders van gemeentelijke regelingen: SMI en VVE
Tot heden zijn hiervoor ongeveer € 6.000 gerealiseerd.

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (tot 1 juli)
Hiervoor wordt de begroting niet aangepast.

Meerkosten en inhaalzorg jeugd en WMO / continuïteitsregeling
Op verzoek van het ministerie heeft de regio een continuïteitsregeling opgezet om te voorkomen dat zorgaanbieders zouden omvallen. Deze regeling liep tot 1 juli 2020 en Gemeente Renkum heeft conform deze regeling € 350.000 betaald. Toezegging was dat gemeenten hiervoor gecompenseerd zouden worden. In december verwachten we hierop de definitieve toezegging.
Voor de meerkosten en inhaalzorg zijn wij er op dit moment vanuit gegaan dat de beschikbare rijksmiddelen voor dit doel worden besteed.

Eigen bijdrage WMO
Het rijk heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Gemiddeld ontvangt de gemeente per maand een bedrag van € 17.500 aan eigen bijdrage. Het besluit van het rijk leidt tot een nadeel van € 35.000.

Participatie Sociale werkbedrijven
Inkomsten uit detacheringsvergoedingen zijn afgenomen met € 90.000 door de coronacrisis. Dat heeft 2 oorzaken;

 • Een aantal inlenende bedrijven had/heeft minder werk en er zijn detacheringen gestopt.
 • Een aantal medewerkers hebben lange tijd niet kunnen werken omdat zij in de risicogroep vallen en gezondheidsrisico's lopen.

Naast het missen van detacheringsvergoedingen  in het voorjaar zijn nog verschillende risico’s die zich voor kunnen doen of voordoen binnen de exploitatie van de WSW. Het rijk heeft in augustus hiervoor naast de eerder toegezegde € 90.000.000 nog eens € 50.000.0000 beschikbaar gesteld . Voor onze gemeente betekent dit een extra budget van € 54.000. Dit budget wordt  gereserveerd  voor de volgende  risico’s.

 • Het stopzetten van een groepsdetachering m.i.v. de zomer;
 • Het moeten plaatsen van deze medewerkers binnen activerend werk;
 • Het risico van stopzetten van individuele detacheringen of verlagen van vergoeding i.v.m. lager productie.;
 • Het risico van niet kunnen betalen van detacheringsvergoedingen en moeten afboeken van vorderingen;
 • Risico van de groepsdetacheringen groen in de afrekening.

Toezicht- en handhavingstaken
Betreft extra inhuur voor een periode van 6 en 3 maanden verdeeld over 2 toezichthouders in verband met toezicht en handhaven van de coronamaatregelen. Extra inzet is noodzakelijk door onvoldoende capaciteit en het handhaven van de kwaliteit van het toezicht in de openbare ruimte. Met de extra inzet zijn de maatregelen voortkomend uit de coronamaatregelen (lock down/versoepelen), de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte gewaarborgd. De inhuur van deze 2 extra toezichthouders kost € 44.000 extra ten opzichte van het bedrag uit de voorjaarsnota.

Toeristenbelasting
In de voorjaarsnota is aangegeven dat de verwachting was dat de toeristenbelasting met 33% zal dalen (€ 155.000). Op basis van de huidige inzichten zal dit € 78.000 meer zijn. We verwachten op dit moment meer dan 50% afname, waarmee het totale nadeel uitkomt op € 233.000. Met name de zakelijke markt is fors afgenomen. Vanuit het rijk is een compensatie ontvangen van € 117.000 voor de periode 1 maart – 1 juni.

Verminderde legesopbrengsten
Door de coronamaatregelen zijn vergunningplichtige evenementen verboden. Voor stichtingen en verenigingen geldt dat zij een vrijstelling hebben van legesgelden. Hierdoor komen er minder leges binnen van € 6.000. Deze vrijstelling geldt ook voor andere legesgelden. Vanuit het rijk is hiervoor een compensatie ontvangen van € 7.000 voor de periode 1 maart – 1 juni.
Door de coronacrisis zijn huwelijken afgezegd, opgeschoven of omgezet in een kosteloos huwelijk. Dit heeft geleid tot lagere kosten maar ook tot minder leges opbrengsten. Per saldo leidt dit tot een geschat nadeel van € 10.000 voor 2020.

3A Extra kosten verkiezingen 2e Kamer
Als gevolg van corona maatregelen bij de verkiezingen zullen er extra kosten moeten worden gemaakt.

Sportorganisaties
In het 2e en derde kwartaal is het gemeentelijk  “coronabudget”  ingezet op

 • Duitsekamp vergoeding noodzakelijk maaiwerk t.b.v. voortgang verenigingsactiviteiten i.v.m. acuut stoppen met onderhoud door Fletcher ca. € 3.500
 • De Waaijenberg vergoeding noodzakelijk maaiwerk t.b.v. voortgang verenigingsactiviteiten i.v.m. acuut stoppen met onderhoud door Fletcher ca. € 3.500
 • Vergoeding sportaanbieders € 100,- voor aanschaf materialen i.h.k.v. hygiëne en corona-maatregelen ca. € 2.500

Tevens maken wij gebruik van de rijksregeling “Compensatie huurders over periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 voor niet gebruik accommodaties ca. € 25.000.  Deze komt niet uit het coronabudget van de gemeente, tenzij het landelijk beschikbare budget (89,5 mln) wordt overschreden want dan wordt naar rato uitgekeerd. Het eventuele tekort zou dan wel uit het coronabudget opgevangen moeten worden.

Daarnaast hebben twee organisaties een verzoek gedaan voor compensatie

 • Optisport: ca. € 40.000
 • Beheerstichting het Doelum € 52.000

Bedrijfsvoering
De Connectie heeft aanvullende werkzaamheden verricht als gevolg van de coronacrisis. Te denken valt aan het faciliteren van audio- en videoconferencing, het verstrekken van extra mobiele devices, maar ook het nemen van hygiëne-maatregelen en het aanbrengen van bestickering. Bij het team Belastingen wordt extra inzet gepleegd voor het uitvoeren van de uitstelmogelijkheid die ondernemers wordt geboden voor de betaling van belastingen. De verwachting is dat er nog extra kosten gemaakt worden voor de uitbreiding van de invorderingsacties en verwerking van meer kwijtscheldingsverzoeken. Een mogelijk neveneffect hiervan is dat de opbrengsten uit dwanginvordering kunnen afnemen.
Van de kosten voor ICT loopt een deel structureel door in de vorm van kapitaalslasten. Ook de kosten voor extra tokens en licenties zijn voor een belangrijk deel structureel van aard. Deze structurele lasten bedragen € 10.000 en zijn vanaf 2021 niet meegenomen in de aangepaste begroting 2020 maar in het resultaat vaan de meerjarenbegroting.
Daarentegen is er sprake van minderkosten als gevolg een verminderd gebruik van de koffie- en cateringvoorziening en door een verminderde inzet van Arbo-dienstverlening door uitstel van de geplande RI&E en agressietrainingen.

4C Dividenduitkering ACV
Vanwege de onzekere tijden die de coronacrisis met zich meebrengt in combinatie met de liquiditeitsprognose, een economische crisis die nog moet beginnen en op basis van het advies van de accountant hebben de aandeelhouders besloten de winst van de ACV over 2019 niet uit te keren toe te voegen aan de algemene reserves van ACV. Afgesproken is dat voor de aandeelhoudersvergadering van 2 december 2020 door de bestuurder beoordeeld wordt of een uitkering uit de reserves mogelijk is en dat ter zake een voorstel wordt geagendeerd.

Lagere lasten door Corona
1I Leerlingenvervoer taxi niet gereden ritten
Omdat de scholen in de periode vn medio maart tot 8 juni gesloten waren, is het leerlingen vervoer (met uitzondering van maatwerkafspraken) stil komen te liggen. In deze periode hebben wij wel de landelijke 80% regeling uitgevoerd ter voorkoming van ontslag en faillissement. Uit het positieve saldo dat hierdoor is ontstaan kan incidenteel € 15.000 voor de kosten coronacrisis worden bijgeschreven.

3C Communicatie en personeelsbudget
Op externe communicatie is minder (€ 9.000) uitgegeven aan corporate communicatie hiermee kan een deel van de extra corona-communicatiekosten gedekt worden die we niet vergoed krijgen.

Op het centrale p-budget is minder uitgegeven als gevolg van het thuiswerken en de Corona-maatregelen. Het gaat hier o.a. over reis- en verblijfkosten, representatie en wervingskosten. In totaal gaat het om een bedrag van circa € 38.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24