Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

02 Omgeving

2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Implementatie omgevingswet

37

-41

Meicirculaire 2020

-37

Mozartlaan Doorwerth

-28

-8

Saldo van baten en lasten

-28

-49

0

0

0

Totaal resultaat

-28

-49

0

0

0

Implementatie omgevingswet
Hoewel de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022  hebben we de werkzaamheden die reeds in gang waren gezet in 2020, in 2020 doorgezet. Er is een wettelijk minimum dat gemeente Renkum onder meer op het gebied van de DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) moet regelen. Daarnaast is in een raadsopdracht vastgelegd dat de gemeente uiterlijk medio 2021 een omgevingsvisie heeft vastgesteld. 
Er zijn in 2020  enkele grote projecten gestart: het project Omgevingsvisie, het project Implementatie DSO en de juridische opdracht om regels op orde te hebben. Een groot deel  van de werkzaamheden is in 2020 verricht maar de werkzaamheden gaan zeker door in 2021. Voor wat betreft het onderdeel DSO kan onder andere gedacht worden aan het testen en oefenen met het DSO, het maken van interne en regionale werkafspraken (o.a. ODRA) en het maken van een omgevingsplanverordening (samenvoegen van de huidige verordeningen) vooruitlopend op de Omgevingswet.

Er worden werkzaamheden van 2020 naar 2021 overgeheveld waardoor een bedrag van €36.500 verschuift van 2020 naar 2021. Daarnaast nemen de totale kosten voor implementatie toe met ongeveer € 4.500.

Meicirculaire
Betreft kosten voor onderzoek en ruimen explosieven. Deze kosten zijn vergoed via het gemeentefonds in de meicirculaire.

Mozartlaan Doorwerth
Het project Doorwerth Mozartlaan is in eerdere instantie financieel afgesloten.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24