Najaarsnota 2020
portal

Financiën

Reserves

Staat van reserves

Begin stand

Resultaat vorig jaar

Storting

Onttrekking

Eindstand

Bedragen x € 1.000

Weerstandsreserve

3.539

537

4.076

Vrije algemene reserve

6.130

31

18

-1.101

5.078

Algemene reserve

9.669

568

18

-1.101

9.154

Sociaal Domein

753

0

264

-276

741

Landschapbasisplan

29

0

0

-17

12

Airbornactiviteiten

66

-45

21

Reserve algemene uitkering

280

-161

119

Reserve ICT

821

105

-360

566

Reserve MUP

272

0

0

-28

244

Reserve onderhoud gebouwen

996

-16

980

Reserve voorziening gebouwen

2.390

323

-213

2.500

Reserve onderh. MFC Doelum

101

-49

52

Reserve bedrijven terreinen

1.466

-1.443

23

Reserve onderwijshuisvesting

1.060

-263

797

Reserve wegenonderhoud

70

0

0

-70

0

Reserve mfc 3b4

39

-39

0

Reserve herstelkstn sleuven lasgaten

33

0

0

0

33

Reserve vervangen openbare verlichting

965

0

0

-104

861

Reserve kaplasten vastgoed

352

-33

319

Reserve kaplasten OHV

0

0

0

Bestemmingsreserve

9.693

0

692

-3.117

7.268

Totaal reserves

19.362

568

710

-4.218

16.422

In deze najaarsnota zijn een aantal toevoegingen c.q. onttrekkingen aan reserves gedaan. In onderstaande tabel ziet u het herziene verloop (begroot) van de reserves in 2020 na verwerking van de mutaties in deze najaarsnota.

Toelichting op de begrote toevoegingen en onttrekkingen (bedragen x € 1.000):

Weerstandsreserve

2020

Per 1-1

3.539

Aanvulling i.v.m. norm 100% weerstandsvermogen (voorstel aan raad: uit resultaatbestemming 2019)

537

Per 31-12

4.076

Vrije algemene reserve

2020

Per 1-1

6.130

Terugstorting i.r.t. de in 2016 gevormde voorziening vertrekarrangement BOR (NJN 2016)

18

Resultaat 2019

31

Onderhoud wegen

-750

Onderhoud groen

-128

Co-financiering

-223

Per 31-12

5.078

Reserve Sociaal Domein
Bij de jaarrekening 2019 hebben wij u geïnformeerd dat het niet ingezette deel van de reserve SD, groot € 1.805.000 in deze jaarrekening vrij gevallen is ten gunste van het resultaat.  In de begroting en meerjarenraming 2020 resteerde nog een investeringsreserve van € 753.00 om lopende investeringen af te ronden.

Voor de dekking van de uitvoeringskosten  TOZO 1 en 2 ontvangt de gemeente € 328.000. Tot op heden is voor de uitvoering van de TOZO € 72.000 uitgegeven. De TOZO wordt inmiddels uitgevoerd binnen de reguliere uitvoering W&I. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag, en de ontvangen middelen uit de TOZO 3 regeling, te doteren aan de reserve SD en deze reservering in te zetten om eventuele  financiële risico’s en correcties volgend uit de TOZO af te dekken en als investeringsbudget in te zetten voor incidentele inzet voor duurzame verbeteringen in het sociaal domein voor de periode 2020-2022. Voor 2020 wordt nog een inzet van € 70.000 verwacht, zodat vooralsnog € 186.000 gedoteerd wordt aan de reserve SD.

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Gemeente Renkum ontvangt deze regeling voor de Wsw-werknemers. In 2018 is het ontvangen bedrag van € 40.000 niet verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken. De LIV over 2019 van € 27.000 is medio 2020 ontvangen. In de begroting is rekening gehouden met een uitname uit de Reserve SD. Dit incidenteel voordeel verlaagd de uitname uit de reserve SD met eenzelfde bedrag van 67.000.

In 2016-2018 heeft de gemeente deelgenomen aan de ESF- partnerovereenkomst Foodvalley. Op basis  van de behaalde resultaten ontvangt de gemeente in Q3 of Q4 van 2020 een subsidie van circa €160.000. Deze wordt verleend ter compensatie van gemaakte en voor gefinancierde loonkosten door gemeente ten behoeve van de re-integratieactiviteiten. De definitieve beschikking is nog niet ontvangen. In Q2 is overwogen om een deel van deze subsidie ad € 82.000 in 2020 te herinvesteren voor het versterken van de uitvoering Werk en Inkomen ten behoeve van de taakstelling BUIG. Het voorstel is om ook het resterende bedrag, groot 78.00 voor dit doel in te zetten voor de jaren 2020 - 2021. Vooralsnog worden deze middelen geserveerd op de reserve SD.

Dit leidt tot het in onderstaande tabel weergegeven meerjarenperspectief voor de reserve SD.

Reserve SD (x 1.000)

2020

2021

2022

Stand 01-01

753

741

531

Exploitatie WSW

-178

-200

-200

Investeringsplan SD

-60

Backoffice SD

-38

-10

Reservering ESF middelen

78

Uitvoeringskosten TOZO 1 + 2

186

Stand 31-12

741

531

331

Budget duurzame verbeteringen in het SD
en reservering uitvoeringskosten TOZO

-331

Landschapsbasisplan

2020

Per 1-1

29

Motie versoberen onderhoudsniveau groen (Begr. 2020)

-17

Per 31-12

12

Airborne-activiteiten

2020

Per 1-1

66

2L

Airborne activiteiten 2020

-45

Per 31-12

21

Reserve algemene uitkering

2020

Per 1-1

280

1C

Uitname 2020

-21

4A

Meicirculaire 2020 (Bcf) (NJN 2020)

-140

Per 31-12

119

Reserve ICT

2020

Per 1-1

821

Vervangingsinvesteringen ICT

102

Taakstelling ICT (NJN 2017)

-100

Inzet VJN 2020

-260

Mutatie investeringsplan 2020

3

Per 31-12

566

Ten opzicht van de voorjaarsnota 2020 zijn er geen mutaties geweest op de reserve ICT.

Reserve MUP

2020

Per 1-1

272

2E

Conform primitieve begroting

-28

Per 31-12

244

Reserve onderhoud gebouwen

2020

Per 1-1

996

3D

Onderzoek gemeentehuis

-14

3D

Inzet voor airco-installatie Veentjesbrurg

-2

Per 31-12

980

Reserve voorziening gebouwen

2020

Per 1-1

2.390

4C

Groot onderhoud 2020

-213

4C

Storting i.v.m. vervallen voorziening

323

Per 31-12

2.500

Reserve onderhoud MFC Doelum

2020

Per 1-1

101

1C

Groot onderhoud MFC Doelum

-49

Per 31-12

52

Reserve bedrijventerreinen

2020

Per 1-1

1.466

2J

Invulling taakstelling PPN

-1.300

2J

Afronding projecten herstructurering

-93

2A

Visie Klingelbeekseweg

-50

Per 31-12

23

Reserve onderwijshuisvesting

2020

Per 1-1

1.060

1B

Aanwending op basis van raadsvoorstel Doorwerth (VJN 2019)

-263

Per 31-12

797

Reserve wegenonderhoud

2020

Per 1-1

70

2P

Groot onderhoud wegen (VJN 2020)

-70

Per 31-12

0

Reserve MFC Doelum

2020

Per 1-1

39

Inzet voor incidentele lasten

-39

Per 31-12

0

Reserve herstelkosten sleuven en lasgaten

2020

Per 1-1

33

2P

Conform primitieve begroting

0

Per 31-12

33

Reserve vervangen openbare verlichting

2020

Per 1-1

965

2P

Conform primitieve begroting

-104

Per 31-12

861

Reserve kapitaallasten vastgoed

2020

Per 1-1

352

T.b.v. kapitaallasten concertzaal

-8

T.b.v. kunstgrasveld Wilhelmina sportpark

-25

Per 31-12

319

Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting

2020

Per 1-1

0

Voorgenomen dotatie uit verkoopopbrengsten percelen in 2020

132

Opbrengsten in deze najaarsnota in 2021 in plaats van 2020

-132

Per 31-12

0

VJN = voorjaarsnota; NJN = najaarsnota; prim = primitieve begroting

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24