Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

02 Omgeving

2N Afvalverwijdering en -verwerking

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Afvalbegroting

-45

Afvalbegroting 2021 e.v.

29

29

29

29

Kostendekkend maken heffingen

7

7

7

7

Verlaging heffingen agv aanpassing rekenrente

-5

-5

-5

-5

Voorziening afvalstoffenheffing

45

Saldo van baten en lasten

0

31

32

32

32

Totaal resultaat

0

31

32

32

32

Afvalbegroting 2020:

Papierinzameling
Bij het opstellen van de begroting 2020 is rekening gehouden met een opbrengst van oud papier van € 55 per ton. In werkelijkheid is de opbrengst met gemiddeld € 32 per ton fors lager. De papierprijs wordt bepaald door de verhoudingen op wereldmarkt en kan per maand wijzigen. In de gemeente Renkum is gekozen om het actuele tarief uitbetaald te krijgen. In goede tijden lijdt dat tot een voordeel, in slechte tijden tot een nadeel. Met een hoeveelheid papier van 1.800 ton lijdt dit over geheel 2020 tot € 41.400 aan verminderde inkomsten.

Kosten ABS Veentjesbrug
Tijdens de begrotingsraad van 6 november 2019 is besloten om de openingstijden van het afvalbrengstation per 2020 met 12 uur per week te verminderen. Deze maatregel is pas ingegaan vanaf 1 april 2020 omdat ACV eerst met het personeel tot een goede oplossing diende te komen én onze inwoners zo aan de wijzigingen konden wennen.
De totale bezuiniging op de openingsuren wordt daarom in 2020 niet volledig gehaald. Daar waar een bedrag begroot is van € 240.195 blijkt dit in naar verwachting uit te komen op € 251.774. Derhalve een tegenvaller van € 11.549. Aan het eind van het jaar wordt duidelijk wat er werkelijk aan uren is besteed.
Ook is er voor gekozen om inwoners te laten wennen aan de wijzigingen ten aanzien van het niet meer accepteren van verbouwingsafval. Ook deze maatregel is daarom pas vanaf het tweede kwartaal van 2020 ingegaan. Over de eerste vier maanden zijn daarom kosten gemaakt voor de verwerking van verbouwingsafval. Hierbij gaat het om een bedrag van € 18.100.

Onderzoekskosten
Vanwege de coronacrisis is er minder geld besteed aan onderzoek. Daarnaast is voor het opstellen van het afvalbeleidsplan 2021 geen externe partij ingehuurd. Naar verwachting leidt dit tot een voordeel van € 12.500.

Inkomsten bezoekers afvalbrengstation
Sinds dit jaar mag ieder huishouden 6 keer per jaar het afvalbrengstation bezoeken. Komt men vaker dat betaalt men daar per keer een bedrag van € 10 per keer voor. Ook voor het ophalen van grof afval aan huis betaalt men een bedrag van € 20 per keer. Deze inkomsten zijn vooraf niet begroot maar leiden tot een voordeel van naar verwachting € 14.000.

Totale kosten ACV
Op basis van de eerste 6 maanden lijken de totale kosten van ACV ruim binnen de begroting te blijven. Een deel hiervan is te verklaren vanwege de niet geraamde inkomsten en het lagere aantal benodigde uren voor de inzameling van PMD. Of deze tendens zich doorzet in het tweede halfjaar is begin 2021 duidelijk.

Voorziening afvalstoffenheffing
Bovenstaande bijstellingen zorgen voor een extra onttrekking uit de voorziening Afvalstoffenheffing.

Afvalbegroting 2021
De afvalstoffenheffing wordt met € 25.000 extra verhoogd om de niet in te vullen taakstelling bij straatreiniging als nog in te vullen.
Het overige voordeel ontstaat door een hogere doorberekening via de kostenverdeling van € 2.750 en de berekende overhead daarover.

Kostendekkend maken heffingen
Omdat de opslag voor overhead is gestegen ten opzichte van vorig jaar worden de tarieven verhoogd om weer 100% kostendekkend te worden.

Verlaging heffingen agv aanpassing rekenrente
Door de verlaging van de rekenrente van 2,25% naar 2,00% zal de afvalstoffenheffing worden verlaagd met ongeveer € 5.000. Deze verlaging levert een nadeel op binnen dit product.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24