Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

02 Omgeving

2O Groenonderhoud

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Boomonderhoud

-120

Droogteschade

-20

Plantsoen renovatie

222

-222

Saldo van baten en lasten

202

-342

0

0

0

Mutatie reserve

Plantsoen renovatie

-222

222

Totaal resultaat

-20

-120

0

0

0

Boomonderhoud
Met het derde extreme droge jaar op rij is de vitaliteit van onze bomenbestand zorgelijk te noemen. In het boekjaar 2020 hebben wij reeds € 17.155 uit moeten geven voor de verwijdering van bomen die zijn verdroogd dan wel letterlijk in elkaar zijn gestort a.g.v. de droogte. Deze kosten hebben wij ten laste gebracht van het eenmalige budget “wegwerken achterstanden groenbeheer”. Hierdoor kan er voor de grootte van dit bedrag minder achterstand weg worden gewerkt.
Omdat op dit moment de werkelijke schade (nog) niet inzichtelijk is hebben wij een prognose opgesteld voor het boekjaar 2021. De werkelijke schade is pas inzichtelijk na de start van het nieuwe groeiseizoen in 2021.
Op dit moment is de prognose dat er circa 155 alsnog af zullen sterven. De kosten voor verwijdering en herplant bedragen ca. € 120.000. Deze kosten kunnen niet worden gedekt uit de budgetten boombeheer en/of plantsoenrenovatie.

Droogteschade
Wederom hebben wij een extreem droog jaar achter de rug waar veel inzet van waterwagens nodig was om het nieuwe en bestaande groen in leven te houden. Buiten de reguliere inzet van waterwagens van onze buitendienst, hebben wij voor € 20.000 extra aan kosten gemaakt voor inhuur van waterwagens.

Plantsoen renovatie
In het coalitieakkoord 2018-2022 is totaal € 500.000 (uit de vrije algemene reserve)beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstanden in het bomenonderhoud. Het restant van € 222.000 wordt niet dit jaar ingezet, maar in 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24