Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

02 Omgeving

2M Water en riolering

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Kostendekkend maken heffingen

27

27

27

27

Mutatie voorziening GRP

-204

Planning GRP

204

Resultaat kostendekkende rioolheffing

-4

-2

-1

-1

Verlaging heffingen agv aanpassing rekenrente

-33

-33

-33

-33

Saldo van baten en lasten

0

-10

-8

-6

-6

Totaal resultaat

0

-10

-8

-6

-6

Kostendekkend maken heffingen
Omdat de opslag voor overhead is gestegen ten opzichte van vorig jaar worden de tarieven verhoogd om weer 100% kostendekkend te worden.

Eenmalige (onderzoeks)activiteiten (€ 6.000)
Deze bijstelling heeft betrekking op 1 activiteit, het vervangen van roosters van roosterputten. Dit betreft een eenmalige activiteit omdat het conform het vGRP+ een inhaalslag betreft. Dit jaar worden de laatste twee roosters van deze inhaalslag vervangen waarmee de activiteit is afgerond. In het nieuw op te stellen kostendekkingsplan zal voor deze activiteit structureel budget opgenomen worden.
Reparaties (€ 153.000)
Deze bijstelling heeft met name betrekking op de uitvoering van deelreparaties aan het vrijvervalstelsel (€ 128.000). Om op de juiste locaties de juiste reparatie uit te voeren is het van essentieel belang om te beschikken over goede en recente inspectie gegevens. Echter heeft het inspecteren van het stelsel vertraging opgelopen in de voorbereidende fase. De vertraging is met name het gevolg van de complexiteit van de aanbesteding. De complexiteit zit in het op de juiste manier registreren van de data en dit op een juiste wijze uit te vragen in het bestek. De data is de basis voor om een goed beheer te kunnen voeren en essentieel om de juiste keuzes te kunnen maken.

Onderhoud (€ 120.000)
Deze bijstelling heeft betrekking op een aantal activiteiten. De activiteiten met de grootste bijstellingen zijn wortelfrezen en onderhoud infiltratievoorzieningen.
Net zoals de bijstelling voor de deelreparatie (zie 'Reparaties') heeft de bijstelling voor het wortelfrezen (€ 55.000) betrekking op de vertraging van de aanbesteding van het bestek inspecteren vrijvervalstelsel. Wanneer bekend is waar wortels in het stelsel aanwezig zijn kunnen de wortels met een juiste onderbouwing en prioritering gefreesd worden.
De andere bijstelling heeft betrekking op het onderhoud van de infiltratievoorzieningen
(€ 50.000). De huidige raamovereenkomst voor het onderhoud van de voorzieningen is afgelopen. Op dit moment wordt een nieuwe raamovereenkomst opgesteld. De infiltratievoorzieningen zijn in 2020  op basis van urgentie onderhouden. In 2021 zal dan ook een inhaalslag gemaakt worden.

Formatie (- € 75.000)
Inhuur flexibele schil.

Mutatie voorziening GRP
Per saldo is er een voordeel van € 204.000. Dit wordt in de voorziening GRP gestort. Hierdoor blijft het budget beschikbaar voor uitvoering van de activiteiten/ maatregelen e.d.

Resultaat kostendekkende rioolheffing
Om tot een 100% kostendekkende rioolheffing te komen is een bijstelling nodig. Anders komt het dekkingspercentage boven de 100% uit hetgeen niet is toegestaan.

Verlaging heffingen agv aanpassing rekenrente
Door de verlaging van de rekenrente van 2,25% naar 2,00% zal de rioolheffing worden verlaagd met 0,8%. Deze verlaging levert een nadeel op binnen dit product.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24