Najaarsnota 2020
portal

Financiën

Bijstelling lopende begroting

Tabel + toelichting

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

De connectie veranderopgave

-69

-17

27

59

Opbrengst percelen voormalig onderwijshuisvesting

-45

45

Uitvoeringsprogrmma klimaat

30

-30

Bijstelling meerjarig neutraal (totaal van de jaren)

-84

-2

27

59

De connectie veranderopgave
Met het programma 2!Connect zet de Connectie stappen gericht op het bereiken van het volgende volwassenheidsniveau van dienstverlening (CMM-2 niveau) en het komen tot een geharmoniseerde ICT-omgeving. De totale kosten van het programma 2!Connect voor de drie gemeenten zijn op € 2.293k geraamd, verdeeld over 4 jaren. De uitvoering van het programma loopt voorspoedig. De verwachting is dat daardoor een verschuiving van de kosten ontstaat van 2022 en 2023 naar 2020 en 2021. De uitvoering van het totale programma vindt nog steeds binnen het kader plaats.

Opbrengst percelen voormalig onderwijshuisvesting
In het IHP zijn (over meerdere jaren) opbrengsten opgenomen die de reserve kapitaallasten voeden. De eerste opbrengst van € 177.000 stond begroot in 2020, en ook storting naar de reserve kapitaallasten van € 132.000. Aangezien deze opbrengst niet in 2020 maar 2021 wordt gerealiseerd worden beide bedragen naar 2021 verplaatst. 

Uitvoeringsprogramma klimaat
€ 30.000 van het uitvoeringsprogramma klimaat zal worden doorgeschoven naar 2021. Door de coronacrisis lukt het niet om in 2020 een koepel voor wijkinitiatieven op te zetten. Het budget dat hiervoor begroot is (€ 10.000) zullen we doorschuiven naar 2021. Vanwege de corona-omstandigheden is het ook niet gelukt om Wijk van de Toekomst Heveadorp fase2 in 2020 te starten. Het budget dat daarvoor is begroot (€ 20.000) zullen we doorschuiven naar 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24