Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

01 Samenleving

1B Onderwijs

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

1) Dekking onderwijsachterstandenbeleid

-70

70

1) Uitgaven onderwijsachterstandenbeleid

70

-70

Doordecentralisatie Brouwerij

52

Extra investering renovatie gymzaal W.van Arnhemweg

-15

-21

-21

-21

Volwasseneneducatie

-2

-2

-2

-2

Saldo van baten en lasten

52

-17

-23

-23

-23

Totaal resultaat

52

-17

-23

-23

-23

Onderwijsachterstandenbeleid [OAB]
In 2021 en vanaf 2021 is er respectievelijk € 98.000 en € 80.000 begroot. Door de in 2019 doorgevoerde wijziging van wegingsfactoren op basis waarvan het Rijk de hoogte van de door ons te ontvangen middelen berekent en door de ervaring van afgelopen jaren, verwachten wij dat deze bedragen hoger zullen zijn. Echter verwachten wij nog een voorlopig toekenningsbesluit van het Rijk.
Daarnaast is in 2020 is het budget voor uitgaven € 222.000. En gelijk bedrag is als inkomst begroot. De uitgaven blijven achter. Reden om het budget met € 70.000 af te ramen. De regeling schrijft voor dat niet ingezette middelen in 2021 ingezet mogen worden. Dit is onafhankelijk van de eerste alinea.   

Doordecentralisatie Brouwerij
De gemeente Renkum heeft een overeenkomst met de Brouwerij om door te decentraliseren. Er zijn op basis van de leerlingentelling 1 oktober 2019 minder leerlingen door te betalen. Dat leidt ten opzichte van het budget tot een voordeel.

Extra investering renovatie gymzaal W.van Arnhemweg
Betreft de kapitaallasten van de extra investering. Zie verder de toelichting bij investeringskredieten.

Volwasseneneducatie
Verhoging van de kosten i.v.m. realistische doorrekening van de afgesproken coördinatie-uren door de gemeente Arnhem. Uurtarief is vergelijkbaar met het uurtarief van medewerkers gemeente Renkum.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24