Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

01 Samenleving

1J Inkomensvoorziening

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

ESF subsidie

160

Gebundelde uitkering (BUIG)

250

Inzet ESF subsidie

-82

Lage inkomensvoordeel (LIV)

67

Meicirculaire 2020

-32

-66

29

-28

-10

Septembercirculaire 2020

-8

Structurele groei volume maatwerk Wmo en activerend werk

-85

-85

-85

-85

Wmo begeleiding, beschermd wonen, activerend werk

-85

Saldo van baten en lasten

271

-151

-56

-113

-95

Mutatie reserve

Reserve SD (LIV)

-67

Reservering ESF subsidie

-78

Totaal resultaat

126

-151

-56

-113

-95

 
ESF subsidie
In 2016-2018 heeft de gemeente deelgenomen aan de ESF- partnerovereenkomst Foodvalley. Op basis  van de behaalde resultaten ontvangt de gemeente in Q3 of Q4 van 2020 een subsidie van circa €160.000. Deze wordt verleend ter compensatie van gemaakte en voorgefinancierde loonkosten door gemeente ten behoeve van de re-integratie activiteiten. De definitieve beschikking is nog niet ontvangen.
In Q2 is overwogen om een deel van deze subsidie ad € 82.000 in 2020 te herinvesteren voor het versterken van de uitvoering Werk en Inkomen ten behoeve van de taakstelling BUIG. Het voorstel is om ook het resterende bedrag, groot € 78.000 voor dit doel in te zetten voor de jaren 2020 - 2021. Vooralsnog worden deze middelen geserveerd in de reserve SD.

Gebundelde uitkering (BUIG)
De effecten van de Coronacrisis op de bestandsontwikkeling in 2020 zijn tot op heden beperkt. Eind augustus 2020 is de bestandsontwikkeling stabiel ten opzichte van de realisatie 2019. Er is sprake  van een zeer beperkte bestandsstijging als gevolg van veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt. Het rijk voorziet door slechtere economische vooruitzichten landelijk ook een verdere bestandsstijging en compenseert dit in haar rijksbijdrage. Voor Renkum betekent dit dat ten opzichte van het voorlopig budget, het budget verhoogd is met  € 308.000. Wij verwachten op basis van de cijfers van eind augustus, inclusief deze budgetverruiming van € 308.000, een verwacht voordeel ten opzichte van de verwachte lasten voor 2020 van vooralsnog € 250.000.

Voor 2021 voorziet het Rijk ook een verdere bestandstijging wat zich vertaald in een stijging van de Rijksbijdrage ten opzichte van de definitieve bijdrage voor 2020. Er is nog geen beeld bij de te verwachte lasten voor 2021. Vooralsnog is deze stijging van de rijksbijdrage budgettair neutraal in de cijfers verwerkt. Bij de voorjaarsnota 2021 zullen wij u hier verder over informeren.

Lage inkomensvoordeel (LIV)
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).
Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Gemeente Renkum ontvangt deze regeling voor de Wsw-werknemers. In 2018 is het ontvangen bedrag van € 40.000 niet verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken. De LIV over 2019 van € 27.000 is medio 2020 ontvangen. In de begroting is rekening gehouden met een uitname uit de Reserve SD. Dit incidenteel voordeel verlaagd de uitname uit de reserve SD met eenzelfde bedrag van 67.000.

Meicirculaire 2020
De budgetten zijn bijgesteld op basis van de loon- en prijscompensatie. Daarnaast is de rijksbijdrage WSW geactualiseerd op basis van de verwachte uitstroom van WSW medewerkers. In onderstaande tabel treft u de verdeling van de bijstellingen per beleidsveld aan.

2020

2021

2022

2023

2024

WSW

-21

-55

41

-15

4

Re-integratie

-11

-12

-13

-14

-14

Totaal

-32

-66

29

-28

-10

Structurele groei volume maatwerk Wmo en activerend werk
Zie toelichting product 1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo.

Wmo begeleiding, beschermd wonen, activerend werk
Activerend werk biedt inwoners die tot de beroepsbevolking behoren maar (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan het arbeidsproces ontwikkelingsgericht werk wat er toe doet. Wij zetten de trajecten in voor inwoners die voorheen dagbesteding Wmo hadden, als onderdeel van het re-integratietraject Participatiewet of als beschut werken op basis van Wsw of Participatiewet. Het budget voor deze doelgroepen is bijgesteld tot aan het verwachte gebruik in 2020.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24