Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

01 Samenleving

1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Jeugdzorg in natura

-661

-661

-661

-661

-661

Saldo van baten en lasten

-661

-661

-661

-661

-661

Totaal resultaat

-661

-661

-661

-661

-661

Jeugdzorg in natura
De kosten op jeugdzorg leiden tot een structureel nadeel, wat als volgt verklaard kan worden:

  • zowel landelijk als lokaal neemt het beroep op jeugdhulp de laatste jaren toe;
  • het volume van (specialistische) ambulante hulp blijft stijgen & de doorlooptijd is langer;
  • de doorlooptijd van verblijf is korter, maar het volume hoger.

Ook zijn er factoren die het sturen op de instroom jeugdhulp extra lastig maken, zoals:

  • aanbieders verblijf die gevestigd zijn in onze gemeente, denk aan Pluryn. Doordat er bij deze aanbieders tevens jeugdigen van herkomst uit een andere gemeente verblijven, hebben wij hier minder grip op;
  • de verwijzers naar jeugdhulp anders dan ons Sociaal Team. Ongeveer 70% van de besluiten worden gemaakt door verwijzers anders dan ons Sociaal Team. Dit maakt het extra lastig om grip te krijgen op de verwijzingen.

Corona zou daarnaast tevens een effect kunnen hebben op de kosten jeugdhulp: zo was er tijdens de coronacrisis minder zicht op jeugdigen en gezinnen, kreeg de hulp aan jeugdigen soms anders vorm, of moest de hulp aan jeugdigen tijdig stopgezet worden. Onbekend is wat de effecten hiervan zijn.

Met de actualisatie van de verordening en het besluit Jeugdhulp, waarbij de Jeugdwet strakker uitgevoerd wordt, het maken van verdere samenwerkingsafspraken met verwijzers en aanbieders en de doorontwikkeling van algemene voorzieningen zetten we verder in op het behalen van onze taakstelling.

PGB Jeugd
Hoewel de pgb-tarieven jeugd in 2019 zijn verlaagd, staat er toch spanning op het budget PGB. Doordat het verzilveringspercentage van de pgb's jeugd jaarlijks verschilt, kan hier op dit moment geen bedrag genoemd worden.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24