Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

01 Samenleving

1C Sport en bewegen

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

1) Subsidie pumptrack

15

1) Uitgaaf subsidie pumptrack

-15

2) Specifieke uitkering sportakkoord

20

20

20

2) Uitgaaf sportakkoord

-20

-20

-20

Afwikkeling reddingsbrigades

10

Incidentele lasten MFC Doelum

-39

Onderhoud MFC Doelum

-49

-13

Sportmaterialen

-15

Uitstel renovatie sporthal

160

-133

-1

-1

-1

Saldo van baten en lasten

67

-146

-1

-1

-1

Mutatie reserve

Incidentele lasten MFC Doelum

39

Onderhoud MFC Doelum

49

13

Uitstel renovatie sporthal

-160

133

1

1

1

Totaal resultaat

-5

0

0

0

0

Subsidie pumptrack
Er is een inwonerinitiatief om een pumptrack te realiseren bij MFC Doelum. Van de provincie hebben wij hiervoor een subsidie ontvangen van € 15.000 als bijdrage in de mogelijke realisatie hiervan.

Lokaal Sportakkoord
Voor een periode van drie jaar ontvangen wij vanuit het rijk een uitvoeringsbudget dat kan worden besteed aan de thema's uit het Lokaal Sportakkoord.  

Afwikkeling Reddingsbrigade Renkum
Vanwege het beëindigen van activiteiten van de Reddingsbrigade Renkum ontstaat een voordeel.

MFC Doelum
Voor het MFC worden dit jaar nog incidentele kosten gemaakt. Zo is hieruit de verhoogde OZB betaald en de incidentele kosten die gepaard gaan met de opname van de onderdelen waar garantie op zit. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor juridische ondersteuning inzake de discussie met de installateur.

Sportmaterialen
De jaarlijkse keuring van het sportinventaris heeft geleid tot incidenteel hogere kosten van € 15.000 voor noodzakelijke vervanging van afgekeurde materialen.

Uitstel renovatie sporthal
Als gevolg van het besluit om geen nieuwe gymzaal bij het LOC te realiseren is onderzoek gedaan hoe al het bewegingsonderwijs ingevuld kan worden voor Doorwerth. Naast renovatie van de sporthal is onderzoek gedaan naar nieuwbouw van een sporthal en sportzaal. Uiteindelijk is gekozen voor renovatie van de bestaande sporthal. Het renovatieplan wordt de aankomende periode geactualiseerd, waarin ook een oplossing komt voor het invullen van bewegingsonderwijs in de sporthal.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24