Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

01 Samenleving

1i Maatwerkvoorzieningen Wmo

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Afrekening doelgroepenvervoer 2016 - 2019

43

Afrekening eigen bijdrage Wmo 2019

35

Leerlingenvervoer OV

15

Leerlingenvervoer taxi

35

PGB Wmo (HH en BG)

75

Septembercirculaire 2020

-18

-32

Structurele groei volume maatwerk Wmo en activerend werk

-471

-471

-471

-471

Volumegroei BW-lvb

275

275

Wmo begeleiding, beschermd wonen, activerend werk

-498

Wmo ondersteuning thuis - algemene voorziening HO

-139

Wmo woonvoorzieningen

-50

Saldo van baten en lasten

-502

-503

-471

-196

-196

Totaal resultaat

-502

-503

-471

-196

-196

Afrekening doelgroepenvervoer 2016 - 2019
Over de periode 2016-2019 heeft een verrekening van de BTW plaatsgevonden, samen met de afrekening over 2019 resulteert dit in een incidenteel voordeel van € 43.000 (€ 11.000 BTW en €32.000 afrekening 2019).

Afrekening eigen bijdrage Wmo 2019
De afrekening van de eigen bijdrage Wmo 2019 levert een incidenteel voordeel op van € 35.000.

Leerlingenvervoer OV
Het incidenteel voordeel van € 15.000 op het gebruik van het OV door leerlingen die recht hebben op leerlingenvervoer is veroorzaakt door minder gebruik van het OV dan geraamd.

Leerlingenvervoer taxi
Het incidenteel voordeel van € 35.000 is veroorzaakt door een lager gebruik van het vervoer onder invloed van de coronacrisis. De scholen zijn gesloten geweest voor een periode van 2,5 maand. Over deze periode heeft evenwel wel doorbetaling van 80% van de niet gereden ritten plaatsgevonden, conform landelijke afspraken.

PGB wmo (HH en BG)
De verlaging van de pgb-tarieven per 2019 levert een zodanig voordeel op dat dit de structurele invulling van de ombuiging mogelijk maakt. Op het resterend budget levert dit daarnaast nog een fors incidenteel voordeel op van € 75.000.

Septembercirculaire 2020
Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en stelt voor de aanpak  daarvoor een financiële impuls beschikbaar. De inzet van deze middelen van €18.000 in 2020 en €32.000 in 2021 vindt in regionale samenwerking met een regionaal op te stellen uitvoeringsplan plaats.

Structurele groei volume maatwerk Wmo en activerend werk
Er is sprake van een structurele groei van het volume van Wmo maatwerk inclusief activerend werk. Onze verwachting is dat wij, ondanks de inzet van de te nemen maatregelen, als belangrijk gevolg van het ingevoerde abonnementstarief blijven kampen met een structureel tekort op de begroting. Een tekort dat wij momenteel inschatten op € 471.000. Zodra wij uitsluitsel hebben over het objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding, zijn wij nog beter in staat om dit bedrag te duiden. De verwachting is dat model eind 2020 kenbaar wordt gemaakt.

Specifiek voor  activerend werk: de ondersteuning van de beroepsbevolking in ontwikkeling naar werk is er een verbinding naar de Participatiewet. Als onderdeel van het reïntegratietraject  of als beschut werken. Het budget hiervoor is in afstemming met de werking vanuit de Participatiewet bijgesteld tot aan het verwachte gebruik in 2020.

Wmo begeleiding, beschermd wonen, activerend werk
Het nadeel op deze begrotingsposten wordt gevormd door een volumestijging die zich vanaf 2019  - met de komst van het abonnementstarief - manifesteert. Deze volumestijging hangt verder samen met verzwaarde problematiek en het grotere beroep dat er wordt gedaan op beschermd wonen voor inwoners met een licht verstandelijke beperking en de uitstroom uit beschermd wonen in verhouding tot de middelen die wij hiervoor vanuit het rijk ontvangen.
Daarnaast is er voor € 74.000 sprake van een afrekening van facturen van 2019.
Ook is dit budget met € 93.000 verlaagd voor de inzet van de extra projectmatige capaciteit. Met de actualisatie van de Wmo verordening, het Wmo besluit en de het opstellen van beleidsregels wordt ingezet op een transparante, maar wel strakke uitvoering van de Wmo die moet bijdragen aan het behalen van de taakstelling.

Specifiek voor  activerend werk: de ondersteuning van de beroepsbevolking in ontwikkeling naar werk is er een verbinding naar de Participatiewet. Als onderdeel van het reïntegratietraject  of als beschut werken. Het budget hiervoor is in afstemming met de werking vanuit de Participatiewet bijgesteld tot aan het verwachte gebruik in 2020.

Volumegroei BW-lvb
Of de overschrijding van 275.000 in 2020 structureel is, kunnen wij nog niet met zekerheid stellen. De inschatting is dat er een overschrijding zal blijven op de middelen die wij vanuit het rijk krijgen. De verwachting is wel dat deze overschrijding afneemt vanwege de overgang van een deel van de cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz) per 2021. Omdat de indicatiestelling van het CIZ voor toegang tot de Wlz echter vertraagd is door de covid-19 is nu op dit moment nog niet helemaal duidelijk of dit indicatieproces vóór 2021 afgerond is. Wij gaan er vanuit dat vanaf 2023 de zorg v.w.b. BW-lvb weer binnen de bestaande budgetten uitgevoerd kan worden.

Wmo ondersteuning thuis - algemene voorziening HO
Ook op deze post wordt het nadeel gevormd door een volumestijging die zich vanaf 2019 - sinds de inwerkingtreding van het abonnementstarief - manifesteert. Met de actualisatie van de Wmo verordening, het Wmo besluit en het opstellen van beleidsregels wordt ingezet op een transparante, maar wel strakke uitvoering van de Wmo die moet bijdragen aan het behalen van de taakstelling.

Wmo woonvoorzieningen
Dit jaar is ruim €170.000 aan woningaanpassingen uitgegeven, waarvan ruim €120.000 aan complexe woningaanpassingen. Deze complexe woningaanpassingen bedragen ruim 2/3 van het totaal beschikbare budget. Wij verwachten hierop voor geheel 2020 een incidenteel nadeel van € 50.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24