Najaarsnota 2020
portal

Financiën

Bijstelling lopende begroting

Tabel

In deze najaarsnota zijn een aantal verschuivingen verwerkt die per saldo neutraal zijn. We geven deze separaat weer waardoor het gemakkelijker zichtbaar is welke bijstellingen het resultaat beïnvloeden en welke dat niet doen.
De verschuivingen die per saldo neutraal zijn, zijn in de volgende tabel weergegeven:

Producten
Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

1A Renkum voor Elkaar

0

-2

-2

-2

-2

1B Onderwijs

-3

-92

-78

-76

-75

1C Sport en bewegen

23

8

-3

-4

-3

1E Zorg en Veiligheid

-29

96

105

105

105

1F Minima

0

-106

-106

-106

-106

1G Integratie en participatie nieuwkomers

-6

-8

-28

-28

-28

1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd

0

-48

-48

-48

-48

1i Maatwerkvoorzieningen Wmo

0

285

285

285

285

1J Inkomensvoorziening

0

-105

-141

-141

-141

2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

0

215

215

215

215

2B Wonen

0

-126

-126

-126

-126

2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen

0

-48

-48

-48

-48

2D Omgevingsvergunning

0

34

34

34

34

2E Verkeer

-13

-84

-48

-47

-46

2F Landschap, natuur en landgoederen

0

-6

-6

-6

-6

2G Milieu en duurzaamheid

-1

-15

-15

-15

-15

2H Energie en klimaat

13

-44

-44

-44

-44

2i Dierenwelzijn

0

-12

-12

-12

-12

2J Ondernemen en bedrijvigheid

-4

-38

-37

-37

-37

2K Recreatie en toerisme

0

28

28

28

28

2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie

33

58

58

58

58

2M Water en riolering

-1

-9

-8

-8

-8

2N Afvalverwijdering en -verwerking

0

-2

-2

-2

-2

2O Groenonderhoud

-26

6

17

27

28

2P Wegen, straten en pleinen

-5

-30

-35

-39

-47

2Q Bos en natuurbeheer

-1

-11

-10

-10

-10

3A Dienstverlening

0

-56

-56

-56

-57

3B Dorpsgericht werken

0

4

4

4

4

3C Organisatie en bedrijfsvoering

6

-69

-24

-24

-23

3D Huisvesting / Gemeentehuis

-3

-13

-38

-48

-47

3E Samenwerkingsverbanden

-58

0

0

0

0

4B Belastingen

0

-20

-20

-20

-20

4C Overige algemene dekkingsmiddelen

74

208

187

188

193

Totaal

0

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24