Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

03 Organisatie

3C Organisatie en bedrijfsvoering

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Aanschaf applicaties financiën

-7

-8

-8

-8

-7

Autonome ontwikkeling de Connectie

-37

Centraal p-budget

38

Communicatie

9

Kosten betalingsverkeer

-4

-4

-4

-4

-4

Publicatie

-3

-3

-3

-3

Wachtgeld wethouder

-278

Saldo van baten en lasten

-279

-14

-14

-14

-13

Totaal resultaat

-279

-14

-14

-14

-13

Aanschaf applicaties financiën
Begrotingsmodule
Met de aanschaf van het Prognose Model Gemeenten wordt het mogelijk snel inzicht te verkrijgen in consequenties van verschillende begrotingsscenario’s op risico's, wijzigingen in de algemene uitkering en dergelijke. Het Model, dat voldoet aan de BBV-verplichtingen, levert naast balansprognoses en financiële kengetallen bij de scenario’s inzichtelijke tabellen, grafieken en dashboards, waarmee de betrouwbaarheid van de informatievoorziening aan Raad, B&W en interne organisatie verder wordt vergroot.

Kic
De gemeente Renkum wil inzetten op rechtmatigheid en kwaliteit binnen de bedrijfsvoering. Hierbij is van belang dat we de controles op juiste en eenduidige wijze uitvoeren.
Binnen het Sociaal Domein vindt de Interne Controle plaats door middel van het programma Kwaliteit in Controle (KiC) van Stimulansz. Binnen dit programma is ook een module aanwezig om de rechtmatigheid en de kwaliteit op concern uit te voeren. Door gebruik te maken van deze module concern, leggen we de basis voor een efficiëntere uitvoering van de interne voorbereidingen op de accountantscontroles.

Autonome ontwikkeling de Connectie
Vanwege het fuseren van Sandd en PostNL ontstaat bij de Connectie een kostenstijging op de portokosten. Deze prijsstijging wordt vanaf 2021 ten laste van onze stelpost voor loon- en prijsstijgingen gebracht. Omdat de stelpost voor 2020 al volledig is ingezet, ontstaat voor dit jaar een nadeel.

Centraal p-budget
Verschillende budgetten worden in 2020 niet volledig benut. De verwachting is dat de overschrijding van de forfaitaire ruimte van de WKR beperkt zal zijn. Het budget voor afdracht WKR kan afgeraamd worden met € 15.000. Door de coronamaatregelen zullen met name de representatiekosten lager uit vallen, doordat er minder personeel- en raadgerelateerde activiteiten/bijeenkomsten georganiseerd zullen worden.
De reiskosten woon-werkverkeer zijn dit jaar lager en kunnen incidenteel met € 14.000 afgeraamd worden.
Daarnaast zijn er budgetten die beperkt afgeraamd kunnen worden. De wervingskosten vallen dit jaar lager uit, omdat voor de vacatures die ontstaan veelal geworven kan worden via de digitale kanalen en geen advertentiekosten worden gemaakt. Ook de centrale opleidingskosten vallen lager uit.

Communicatie
In 2020 zijn veel extra communicatiekosten gemaakt voor communicatie rondom corona. Hiervoor zijn bij de voorjaarsnota extra middelen beschikbaar gesteld. Door de Corona-crisis wordt er op de reguliere externe communicatie minder uitgegeven. Dit budget kan daarom incidenteel met € 4.000 afgeraamd worden.

Aangezien de livegang van het nieuwe intranet is uitgesteld naar 2021 kan ook het budget voor interne communicatie voor dit jaar incidenteel worden afgeraamd met € 5.000. In totaal kan het communicatiebudget voor 2020 met € 13.000 worden afgeraamd. Dit bedrag kan ter dekking dienen van een deel van de extra beschikbaar gestelde corona-communicatiekosten waarvan we nu weten dat we niet van het Rijk vergoed krijgen.  

Kosten betalingsverkeer
Al enige jaren nemen de kosten voor betalingsverkeer toe. Ook de digitale dienstverlening met daar aan gekoppeld betalingen via Ideal en pinnen nemen toe. De coronacrisis heeft dit effect nog eens extra versterkt. In 2020 dreigt er om deze redenen een tekort van € 4.000. Hiervoor is er extra budget nodig om dit tekort te dekken.

Publicatie
Voor de publicatie van beleidsregels is de samenwerking met Rheden gezocht om zo efficiencyvoordeel te hebben. Rheden publiceert namens Renkum de beleidsregels e.d. in de applicatie DROP.

Wachtgeld wethouder
In verband met het vervroegd vertrek van een wethouder dient rekening gehouden te worden met maximaal € 278.000 aan kosten voor wachtgeld, pensioenopbouw en begeleiding van de re-integratie. De wachtgeldperiode betreft maximaal drie jaar en twee maanden. We zijn verplicht om hiervoor ineens een voorziening te vormen. Indien er in die periode sprake is van neveninkomsten, dan worden deze verrekend met de wachtgelduitkering.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24