Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

03 Organisatie

3D Huisvesting / Gemeentehuis

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Gemeentehuis en gemeentewerf

-50

Saldo van baten en lasten

-50

0

0

0

0

Mutatie reserve

Gemeentehuis en gemeentewerf

50

Totaal resultaat

0

0

0

0

0

Gemeentehuis en gemeentewerf
De huisvesting- scenariostudie voor het gemeentehuis en gemeentewerf, waarvoor opdracht is verstrekt aan een adviesbureau, is in concept gereed. Deze studie is gedeeld met uw raad. In juni is uw raad geïnformeerd over de visie op de organisatie en over de huisvestingsstudie. Gebleken is dat, naast de onderzochte scenario's, behoefte is om een aanvullend scenario te onderzoeken, te weten 'de minimale variant'. Voor deze aanvullende studie en het meerwerk vanuit de basisopdracht is extra geld nodig. Wij verzoeken een extra bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen uit de reserve gebouwen.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24