Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

4C Overige algemene dekkingsmiddelen

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Bijstelling stelpost loon- en prijsontwikkeling obv meicirculaire

-86

41

303

89

Bijstelling stelpost loon- en prijsontwikkeling obv septembercirculaire

-74

233

375

763

Groot onderhoud vastgoed

-213

-400

Kostenverdeelstaat

-14

Rente voordeel

23

112

32

23

51

Verlaging heffingen agv aanpassing rekenrente

55

55

55

55

Saldo van baten en lasten

-205

-392

361

756

958

Mutatie reserve

Groot onderhoud vastgoed

213

400

Totaal resultaat

9

8

361

756

958

Bijstelling stelpost loon- en prijsontwikkeling obv mei- en septembercirculaire
In de begroting hebben we een stelpost opgenomen om de loon- en prijsontwikkeling binnen de budgetten op te vangen. De omvang van deze stelpost wordt mede bepaald op basis van de prognoses van het Centraal Plan Bureau. In de meicirculaire 2020 en de septembercirculaire 2020 heeft het CPB de verwachte inflatie voor 2022 en verder naar beneden bijgesteld. Dit betekent dat een deel van de stelpost kan vrijvallen. Doordat het accres binnen het gemeentefonds is bevroren, wordt het gemeentefonds nu niet naar beneden bijgesteld. Of dat in 2022 alsnog wordt verrekend, is op dit moment niet bekend.

Groot onderhoud vastgoed
Omdat het op dit moment geen onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen is en dus ook geen onderhoudsvoorziening worden alle onderhoudskosten binnen de algemene kosten opgenomen. Voor 2020 en 2021 een onderhoudsplan gemaakt. Omdat de middelen voor groot onderhoud in de reserve gebouwen zijn opgenomen staan tegenover de onderhoudskosten een onttrekking reserve gebouwen.

Verlaging heffingen als gevolg van aanpassing rekenrente
In de voorjaarsnota is een nadeel verwerkt met betrekking tot de verlaging van de rekenrente. Deze verlaging is nu verwerkt bij de producten afval en riolering waardoor het nadeel bij de algemene dekkingsmiddelen kan vervallen. Het werkelijk nadeel bedraagt bij deze producten samen € 38.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24