Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

4B Belastingen

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Ontwikkeling WOZ-waarde

-20

Toeristenbelasting 2019

127

Saldo van baten en lasten

107

0

0

0

0

Totaal resultaat

107

0

0

0

0

Ontwikkeling WOZ-waarde
Als gevolg van areaalontwikkeling stijgt de OZB van woningen met € 20.900 en daalt de OZB van niet woningen met € 21.300. Deze ontwikkeling werkt structureel door in de begroting.
Daarnaast is er nog een afwijking tussen de WOZ-waarde die bij de begroting 2020 is gehanteerd en de huidige prognose van de WOZ-waarde. De prognose valt lager uit dan bij de begroting. Dit levert een nadeel op van € 4.500 bij woningen en van € 15.000 bij niet-woningen omdat de tarieven te laag zijn vastgesteld. Dit wordt bij de berekening van de tarieven 2021 weer hersteld.

Toeristenbelasting 2019
De afrekening van de toeristenbelasting 2019 levert een voordeel op. De daadwerkelijke overnachtingen geven een meeropbrengst van € 127.000 ten opzichte van waar mee was gerekend in de jaarrekening 2019.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24