Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2H. Energie en klimaat

Woningen
Deelname onderzoek Wijk van de Toekomst Heveadorp (aardgasloos), verkenning tweede wijk. Met cofinanciering benutten we de provinciale subsidieregeling voor de Wijk van de Toekomst aanpak. Subsidie voor fase 1 is aangevraagd in 2019. De fase start naar verwachting eind 2019 en loopt door tot voorjaar 2020. Dan kan voor fase 2 opnieuw confinanciering worden aangevraagd bij de provincie.  

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

-

-

Toelichting
De corona situatie is een vertragende factor in het proces Wijk van de Toekomst Heveadorp. Fase 1 van het onderzoek zal daarom niet in het voorjaar maar in het najaar van 2020 worden afgesloten. Er is meer tijd en budget (€ 5.000) nodig om fase 1 af te ronden.
Deze vertraging heeft ook effect op de startdatum van fase 2. Geconcludeerd kan worden dat er meer tijd nodig is om de procesbegeleiding voor fase 2 goed te organiseren. Het budget dat voor fase 2 van Heveadorp Wijk van de Toekomst is begroot (€ 20.000) zullen we doorschuiven naar 2021.

Energieloket terug naar de basis: onafhankelijke informatievoorziening richting inwoners. Om kosten te besparen, is in het kader van de perspectiefnota besloten een deel van de werkzaamheden te laten vervallen:

  • Woonwensenscans niet meer gratis aanbieden
  • Inkoopactie niet meer organiseren door energieloket

Supportfunctie blijft wel bestaan. Ook de gereedschapskist gericht op wijkinitiatieven blijft bestaan, net als de netwerkorganisatie en het podium voor regionale aanbieders.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting

In september 2020 worden afspraken gemaakt over woonwensenscans.

Duurzame opwek

  • Bijdrage leveren aan Regionale Energiestrategie Arnhem - Nijmegen; besluitvorming conceptbod juni 2020.
  • Voeren van een energiedialoog per kern (relatie RES)
  • Kaders grootschalige energieopwek opstellen en uiterlijk in april 2020 aanbieden aan gemeenteraad
  • Actieve deelname aan onderzoek geothermie (SCAN programma), verkennen mogelijkheden voor benutten restwarmte Parenco in eigen gemeente (onderdeel van warmteverkenning)
  • Initiatieven voor grootschalige opwek beoordelen en begeleiden, waaronder postcoderoos projecten op gemeentelijk vastgoed (oa Bernulphusschool).

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting
Vanwege corona-situatie is de besluitvorming op het concept bod RES verplaatst van juni 2020 naar oktober 2020. Er is gekozen om het proces rond de visie op grootschalige opwek te combineren met het proces rond de omgevingsvisie. De aanbieding van de visie aan de raad verschuift daardoor naar eind 2020 .

Warmtevisie
Opstellen verplichte gemeentelijke warmtevisie uiterlijk in 2021; dit betreft een nieuwe taak vanuit het klimaatakkoord met een noodzakelijk sterke sturing vanuit de gemeente. In 2020 starten we de transitievisie warmte op o.a. met een wijkprioritering.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

+

=

Toelichting
Voor de Transitievisie Warmte kunnen we gebruik maken van een specifieke uitkering a € 20.660 voor het inwinnen van extern advies ten behoeve van de Transitievisie Warmte (Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie). Deze subsidie zal worden aangevraagd in september 2020.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24