Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2A. Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet en Omgevingsvisie: beperkt en compact
Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. We kiezen er voor de implementatie calculerend uit te voeren. Dat wil zeggen dat we zorgen dat de basis op tijd op orde is. Bij het opstellen van de omgevingsvisie gebruiken we het bestaande ruimtelijke beleid als basis, we voegen in beginsel alleen beleid toe op deelgebieden waar nu geen beleid of visie voor is.
U heeft gesteld heel graag in deze raadsperiode de omgevingsvisie vast te stellen. Door onderstaande maatregelen gaan we dat bereiken.
Maatregelen:

 • We stellen de omgevingsvisie op door het samenvoegen van het huidige deelbeleid van de gemeente tot een overkoepelende visie.
 • We maken de omgevingsvisie zo toegankelijk en compact mogelijk.
 • We doen één verbeterslag door het schrappen van tegenstrijdigheden en overbodige kaders.
 • We voegen alleen beleid toe op deelgebieden waar nu geen beleid of visie voor is.
 • We passen een integrale benadering toe waardoor afwegingen goed gemaakt kunnen worden.
 • We stellen heldere en eenvoudige kaders en regels (zonder teveel uitzonderingen) op.

Nieuw deelbeleid ontwikkelen we samen met inwoners, bedrijven en organisaties.
Participatie vindt plaats in het eerste en tweede kwartaal van 2020. Wanneer we ons verder echt beperken, verwachten we binnen de financiële middelen en tijd een omgevingsvisie te kunnen opstellen. We stellen dit (deel)beleid samen met u op.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Toelichting
De werkzaamheden liggen op schema. Er is in 2020 minder budget nodig voor inhuur dan in het kader van de VJN is aangegeven.

Nieuwe inrichting openbare ruimte conform PvE (materialen en areaal)
We hanteren bij de aanleg van nieuw openbaar gebied (zoals bij veel ruimtelijke projecten het geval is) het Programma van Eisen openbare ruimte (PvE). Daarin is vastgelegd welke materialen en andere inrichtingseisen we gebruiken. We wijken hier in principe niet meer van af en hanteren dus geen maatwerk per project. Maatwerk maakt de projecten duurder bij aanschaf en onderhoud.
Daarnaast streven we naar zo min mogelijk toename van het areaal openbare ruimte. In ieder geval moet bij de start van het project al inzichtelijk worden gemaakt welke (financiële) consequenties de uitbreiding heeft. Bij nieuwe projecten vragen we ons af of het areaal wel gemeentelijk eigendom moet worden/blijven. Als er toch areaal bijkomt wordt het beheerbudget navenant opgehoogd.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Ruimtelijke projecten
In 2020 werken wij onder andere aan de onderstaande ruimtelijke projecten. Daarbij betrekken wij op verschillende manieren bewoners en omwonenden.

 • Doorwerth Centrum: ontwikkeling schoolgebouw, verdere verkenning mogelijkheden ontwikkeling ontmoetingscentrum gecombineerd met woningen, bestemmingsplan Doorwerth Centrum, woningbouwlocaties Richtersweg en Bachlaan, appartementengebouw Mozartlaan.
 • De Hes-West en Klingelbeek: sluiten intentieovereenkomst met initiatiefnemer en gemeente Arnhem; opstellen ruimtelijke visie (masterplan) De Hes-Klingelbeek
 • Moviera: uitwerken stedenbouwkundig plan naar bestemmingsplan
 • Voormalig Albert Schweitzer Renkum: opstellen stedenbouwkundig plan voor (woningbouw)ontwikkeling op deze locatie.
 • Scholenstrip Bram Streeflandweg: opstellen stedenbouwkundig plan voor (woningbouw)ontwikkeling op deze locatie.
 • Centrum Oosterbeek; Diverse ontwikkelingen zoals invulling plek ABN-AMRO en gemeentehuis. De opgestelde centrumvisie vormt de basis.
 • Willemsen Naaldhout Wolfheze; Er wordt gezocht naar een oplossing voor de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Afhankelijk van de uitkomst kunnen vervolgstappen worden gezet.
 • Klooster Renkum: sluiten intentieovereenkomst met initiatiefnemer en opstellen stedenbouwkundig plan voor (woningbouw)ontwikkeling op deze locatie.
 • Don Bosco Renkum: opstellen stedenbouwkundig plan voor (woningbouw)ontwikkeling op deze locatie.

Op dit moment speelt mee dat voor alle projecten de stikstofuitstoot op natuurgebieden in de omgeving een rol kan spelen in de procedure. We bereiden projecten voor, maar mogelijk worden officiële procedures (vaststellen bestemmingsplan, omgevingsvergunning) vertraagd als we de effecten op de natuurgebieden nog niet goed kunnen bepalen. Het bestemmingsplan Doorwerth centrum kan bijvoorbeeld om deze reden nog niet worden vast gesteld.

Toelichting
Het bespreken van de voortgang per project staat gepland voor oktober 2020 in de interne bijeenkomst met de raad.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24