Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2E. Verkeer

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan en MeerjarenUitvoeringsProgramma
In 2020 wordt een nieuw GVVP aan u voorgelegd. Het wordt een beknopt plan waarbij ambities en financiële middelen op elkaar afgestemd zijn. Het budget van het MUP is nagenoeg uitgeput en biedt op dit moment geen ruimte voor ambities.
Bij de reconstructie van wegen wordt gekeken naar een veilige inrichting, maar ook bij reguliere onderhoudswerkzaamheden wordt bekeken of meer verkeersveiligheidsmaatregelen toegevoegd kunnen worden. Hiervoor wordt per jaar € 50.000 geoormerkt vanuit de beheerbudgetten.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting
Door de coronacrisis is het participatieproces een uitdaging geworden. Er wordt aangesloten bij het participatieproces van de Omgevingsvisie om zo min mogelijk contactmomenten te hebben in 2020.

Minder infrastructuur, minder beheer
We kijken kritisch naar welke wegen afgewaardeerd kunnen worden, de beheerkosten voor dat wegvak dalen dan. De conclusies worden opgenomen in het nieuwe GVVP zal hierover het gesprek plaatsvinden.
We blijven kritisch op het aantal verkeersborden in de gemeente. Het versimpelen van weginrichting kan er aan bijdragen dat weggebruikers begrijpen wat er van hen verwacht wordt en zijn borden niet nodig. Aanpassing van inrichting vindt plaats bij onderhoudswerkzaamheden.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

+

=

=

=

Toelichting
Deel van de Hogenkampseweg wordt alvast afgewaardeerd, daarmee lopen we inhoudelijk voor op de verwachting.

Spooronderdoorgang Wolfheze
In het eerste kwartaal 2021 verwachten we dat de gemeente een standpunt moet gaan innemen over dit majeure project. De inrichting en fasering zijn naast kostendeling en het dragen van de risico's de belangrijke ingrediënten voor dit besluit. Over de verdeling van kosten en risico's hebben wij overleg met de provincie en de regio.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Regionale samenwerking
Om meer rijksgeld naar de regio te krijgen wordt regionale samenwerking per 2020 gestructureerd opgepakt. Hiermee ondersteunen de regiogemeenten de provincie in de gesprekken met het Rijk. Er worden samenhangende visies opgesteld en activiteitenprogramma's gemaakt. Voor onze gemeente van belang voor spooronderdoorgang, verkeersveiligheid, benuttingsmaatregelen, fietsverbindingen, ter voorkoming van sluipverkeer door files op de A50 en HOV.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Gevolgen coronacrisis
Het openbaar vervoer is hard getroffen door de maatregelen rond de coronacrisis. De bussen rijden weer, maar behoorlijk leeg, de veren hebben stilgelegen. De buurtbus werkt met vrijwilligers waarvan velen in de risicogroep vallen, ook bleken aanpassingen aan de voertuigen niet eenvoudig. Dit trekt een sterke wissel op de participatie.
Aanbesteding van een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer is stilgelegd vanwege de onzekerheid.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24