Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2O. Groenonderhoud

Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken
Binnen de gemeente zijn er vijf gemeentelijke begraafplaatsen. Op dit moment resteert er een exploitatietekort van € 40.000. De komende drie jaar gaan wij dit tekort inlopen door:

  • Het extra verhogen van de leges en het verruimen van het aanbod grafrecht per 1-1-2020 ter grootte van een bedrag van € 10.000
  • Het verminderen van vaste kosten
  • Productuitbreiding o.a. door de aanleg van een natuurbegraafplaats. Gesprekken om de beoogde grond hiervoor in handen te krijgen zijn gaande. Verwachting is dat er nog in 2020 duidelijkheid komt.  

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

-

-

Toelichting
Door de coronacrisis is het proces tot overdracht van gronden tussen Gelders Landschap en Kasteelen en Gemeente Renkum licht vertraagd. Op dit moment worden de kaders geformuleerd waaronder de overdracht moet plaatsvinden. Wij verwachten in de loop van 2022 (was 2021)  de natuurbegraafplaats in gebruik te nemen. Dit betekent dat de ingeboekte taakstelling van € 10.000 voor 2021 niet gerealiseerd kan worden

Onderhoud Gemeentelijke begraafplaatsen als onderdeel van Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken
Europese aanbesteding onderhoud begraafplaatsen 2021

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

-

Toelichting
Wij bereiden, conform de aanbestedingsregels de (Europese), aanbesteding van het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen voor, welke op 1 januari 2021 in moet gaan. Risico van een nieuwe aanbesteding is dat de totaalprijs hoger kan worden dan nu het geval is. Eventuele negatieve consequenties maken wij inzichtelijk in de Voorjaarsnota 2021.

Onderhoud en beheer sportparken
Het meerjarenonderhoudsplan 2019-2029 voor de kernsportparken Wilhelmina en De Bilderberg wordt geactualiseerd en aan uvoorgelegd. Rekeninghoudend met de gewenste overdracht naar de gebruikers.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting
Als gevolg van de coronacrisis heeft het proces om te komen tot overdracht van beheer en onderhoud vertraging opgelopen. Het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan is hieraan verbonden en is gepland in het eerste kwartaal van 2021.

Alternatief besparingsvoorstel groen
Bij de behandeling van de Perspectiefnota heeft u opdracht gegeven voor een alternatief voorstel voor de € 130.000 besparing door het verlagen van het onderhoudsniveau. In onderstaande tabel ziet u ons alternatief voorstel.
Naast besparingen in groen- en landschapsbudgetten stellen wij voor de kosten voor straatreiniging verder door te belasten naar de Afvalstoffenheffing. En in 2020 een marktconsultatie uit te voeren, waaruit moet blijken of het veegwerk tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd. Op dit moment wordt veegwerk uitgevoerd door de ACV.

Tevens gaan wij in 2020 in overleg met stakeholders en inwoners over het groenonderhoud met meer biodiversiteit in combinatie met een goedkopere manier van beheer. Een plan hiervoor wordt u dit najaar toegestuurd. Wij verwachten dat de kostenbesparing hierdoor geleidelijk zal kunnen oplopen tot € 15.000 in 2021.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

-

-

-

-

Toelichting
U heeft voorgesteld een Groenberaad op te starten. Dit Groenberaad willen wij betrekken in het nieuwe groenbeheer, een deel van de mogelijke besparingen wordt daardoor niet eerder dan in 2021 gerealiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24