Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2N. Afvalverwijdering en -verwerking

Kostenstijgingen afvalinzameling- en verwerking
In 2020 zijn er diverse aanpassingen in het serviceniveau genomen om de kostenstijging van afvalinzameling- en verwerking op te vangen. Hierdoor is de stijging van de afvalstoffenheffing beperkt gebleven.

Inzameling restafval om de 4 weken (in plaats van 3)
Naast dat hierdoor de inzamelkosten gedaald zijn wordt hiermee ook een verdere terugdringing van de totale hoeveelheid restafval verwacht.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

+

Toelichting
Uit het onderzoek van het inwonerspanel blijkt dat er nog altijd veel inwoners tevreden zijn over de inzameling van restafval. Ook heeft deze aanpassing nauwelijks tot klachten geleid.

Inzameling gft+e 26 keer per jaar (i.p.v. 42 keer per jaar).
Een  tweewekelijkse inzameling gedurende het gehele jaar draagt bij aan meer duidelijkheid bij de inwoners. Inwoners die met een tweewekelijkse inzamelfrequentie tot in de problemen komen kunnen tegen kostprijs (eenmalig € 30,-) een extra kliko aanvragen bij ACV.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

-

Toelichting
Uit onderzoek onder het inwonerspanel blijkt dat de inwoners nog altijd redelijk tevreden zijn over de inzameling van gft+e. Toch is afgelopen zomer een online petitie gestart die de gemeente oproept om in de zomermaanden gft+e wekelijks in te zamelen. Uit meldingen vanuit de inwoners blijkt dat men vooral hinder ervaart van maden en ander ongedierte.

Inzameling PMD met kliko's met een driewekelijkse inzamelfrequentie
Vanaf 2021 wordt PMD in laagbouw om de drie weken ingezameld. Hiervoor wordt in 2020 een PMD-kliko ingevoerd. Hierbij wordt aandacht geschonken aan goede voorlichting in combinatie met handhaving.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

nvt

ntv

nvt

nvt

Toelichting
Deze maatregel is niet tot uitvoering gekomen. De raad wil eerst een afvalbeleidsplan voordat deze maatregel wordt in gevoerd.

Inzameling PMD: betalen voor plastic zakken (i.p.v. gratis verstrekken)
Net zoals grijze vuilniszakken en gft-biozakjes worden PMD zakken tegen betaling verstrekt. Met een prijs van € 1,00 per rol gaat het om een bedrag van 8 tot 10 cent per zak. Voor een gemiddeld gezin gaat het om een bedrag van ongeveer € 5,20 per jaar.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Toelichting
Deze maatregel heeft eind 2019 geleid tot massaal hamsteren van gratis af te halen PMD-zakken. De eerste weken van 2020 heeft deze maatregel tot een aantal klachten geleid. Uit het inwonerspanel blijkt dat de huidige manier van PMD inzamelen nog altijd tot veel tevredenheid leidt.

Afvalbrengstation: verminderen openingsuren (van 47 uur naar 35 uur)
Het aantal openingsuren van Afvalbrengstation 'Veentjesbrug' gaat terug van 47 naar 35 uur. Een voorwaarde om deze maatregel succesvol door te voeren is dat ook het aantal afvalstromen verminderd wordt in combinatie met het verlagen van het aantal gratis bezoeken.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

-

=

Toelichting
ACV heeft na besluitvorming meer tijd nodig gehad om deze maatregel door te voeren. Voor het vaste personeel op het afvalbrengstation diende een oplossing gevonden te worden. Daardoor is deze maatregel daadwerkelijk per 1 april 2020 ingevoerd. De tevredenheid over het afvalbrengstation is verminderd.

Afvalbrengstation: beperken aantal gratis bezoeken
Het aantal gratis bezoeken aan het afvalbrengstation gaat terug van 12 naar 6 keer per jaar. Vanaf het 7e bezoek betalen inwoners een bedrag van € 10,- per bezoek. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor afvalstromen die geld opleveren en KCA.  

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Toelichting
Vanaf dit jaar kunnen de inwoners met de afvalpas 6 keer gratis het afvalbrengstation bezoeken. In het begin van de coronacrisis was het desondanks erg druk op het afvalbrengstation. Dit speelde op alle afvalbrengstations in Nederland. Men had meer tijd dus werd er massaal opgeruimd. Omdat ACV er voor moest zorgen dat op het afvalbrengstations de corona-maatregelen in acht moesten worden gehouden heeft dit geleid tot wachttijden voor de poort. Vanaf de zomer zijn de maandelijkse bezoekersaantallen fors afgenomen.

Afvalbrengstation: verbouwingsafval niet meer accepteren
Verbouwingsafval wordt niet meer geaccepteerd op het afvalbrengstation. Het betreft bouw- en sloopafval, steenpuin en teerhoudende dakbedekkingen. Inwoners kunnen dit afval kwijt bij  particuliere afvalbrengstations in de gemeente.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

-

=

Toelichting
Om de inwoners te laten wennen is er voor gekozen om niet al op 1 januari maar vanaf 1 april geen verbouwingsafval meer te accepteren. Dit is ook gedaan om vervelende discussies aan de poort te voorkomen. In lijn met de verwachtingen heeft deze maatregel geleid tot een toename van het aantal dumpingen van verbouwingsafval in de openbare ruimte. Met het verdwijnen van de ‘puincontainer’ per 1 april ontstond op het afvalbrengstation een probleem ten aanzien van het accepteren van ‘keramisch afval’. Bijvoorbeeld een beschadigd servies, bloempotten en een paar gebroken dakpannen. Daarop is voor de zomervakantie een extra container geplaatst waardoor dit afval alsnog op het afvalbrengstation afgeleverd kan worden. Naar verwachting neemt het aantal dumpingen hierdoor af.

Inkomsten verhogen: variabel tarief restafval verhogen
De hogere verwerkingskosten van restafval worden doorberekend in het variabele tarief voor het aanbieden van restafval. Het  nieuwe tarief voor het aanbieden van restafval met een 140 liter kliko wordt met dit voorstel € 4,05. Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan het beter scheiden van restafval.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Toelichting

De hoogte van het variabele tarief van 2020 wordt pas duidelijk bij het opleggen van de aanslagen over 2021.

Inzamelen oud papier: op termijn contract afsluiten voor een vaste prijs.
Zodra de papiermarkt weer is aangetrokken wordt een vast contract afgesloten zodat de opbrengst van oud papier beter is in te schatten. Ook wordt onderzocht of inzameling op een professionele manier kan worden georganiseerd.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Toelichting
De papierprijs ligt nog altijd op een zeer laag peil. Onderhandelingen over een nieuw contract zijn daarom nu niet zinvol. Dit onderwerp is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het Afvalbeleidsplan 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24