Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2J. Ondernemen en bedrijvigheid

Project herstructurering bedrijventerreinen

In juni 2019 is de Perspectiefnota 2019-2023 voor de gemeente Renkum door de gemeenteraad vastgesteld, waarbij de gemeenteraad heeft besloten om een gedeelte van het resterende bedrag voor de herstructurering te bezuinigen. We zijn met de provincie in gesprek om hun resterende bijdrage (cofinanciering) te behouden. We hopen in 2020 hierover concrete afspraken te kunnen maken. Voor de Klingelbeek stelt de gemeente samen met grondeigenaren/ buurtbewoners een ruimtelijke visie op. Hiervoor worden participatiebijeenkomsten gehouden. Naar verwachting wordt de visie in het vierde kwartaal 2020 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

+

=

+

+

Toelichting
De koers van de gemeente is gewijzigd in het faciliteren van grondeigenaren/ marktpartijen. Hiermee zijn mogelijke grondexploitatierisico's voor de gemeente komen te vervallen. Door beëindiging van de cofinanciering is een groot bedrag bezuinigd.

Budget voor ondernemersbijeenkomsten verminderen
In de afgelopen jaren zijn er twee ondernemersbijeenkomsten per jaar georganiseerd: een ondernemersbijeenkomst in juni en de dag van de ondernemer in november. We willen de organisatie van deze bijeenkomsten steeds meer bij de ondernemers zelf neerleggen. In het verleden is de Dag van de Ondernemers al bekostigd door ondernemers en werden er vanuit de gemeente alleen uren geleverd. Ook de ondernemersbijeenkomst in 2019 is samen met ondernemers georganiseerd, waardoor de kosten aanzienlijk naar beneden zijn gebracht. Het voorstel is om deze trend door te zetten en in het komende jaar als gemeente een lagere financiële bijdrage te doen aan deze bijeenkomsten.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

-

=

+

+

Toelichting
I.v.m. Covid-19 geen grote dag van de ondernemer, maar indien mogelijk een kleinere variant.

Deelname aan MKB-Enquete stopzetten
De MKB-enquête is een tweejaarlijkse enquête om de ondernemerstevredenheid in de gemeente te meten. De respons was de afgelopen keren zeer laag (100 op 3.000) waarmee de resultaten toen niet representatief waren. We stellen voor niet meer deel te nemen aan de MKB-enquete en laten tweejaarlijks dit budget vrij vallen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24