Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

01 Samenleving

1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugd

Volume reduceren – basis op orde
We zetten in op wat een kind/ jongere en diens gezin/ netwerk echt nodig heeft. We kijken eerst  of een algemene voorziening passend is. Pas daarna zijn maatwerkvoorzieningen in beeld. We versterken de professionaliteit van onze toegang om de inwoner zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en hulp "zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig" in te zetten. We houden de raad op de hoogte van de voortgang van de resultaten via de bestuursrapportage Sociaal Domein die in het voor- en najaar aan de Raad wordt aangeboden, waarin ook Wmo en Werk- en Inkomen meegenomen worden.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

-

-

Toelichting
Hoewel we bij het toekennen van hulp wel degelijk inzetten op hulp "zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig", blijven de resultaten nog uit en kan hier nog een verbeterslag in gemaakt worden. De inmiddels afgeronde nieuwe inkoopprocedure gaat ons sociaal team en zorgaanbieders helpen bij verdere transformatie. Onze visie dient ook duidelijk terug te komen in onze verordening Jeugd en het is het belangrijk dat niet alleen wij, maar ook andere wettelijk verwijzers vanuit deze visie werken.

Volume reduceren – inzet gedragswetenschapper jeugd

We continueren de inzet van de gedragswetenschapper jeugd en breiden deze zo nodig uit. Dit is één van de concrete acties uit de kadernota sociaal domein.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

+

=

=

 =

Toelichting
In 2020 is de inzet van de gedragswetenschapper jeugd gecontinueerd. Daarnaast wordt er momenteel een pilot gedragswetenschapper uitgewerkt, waarin we de inzet van de gedragswetenschapper verder versterken, door intern een gedragswetenschapper te positioneren bij ons Sociaal Team. De huidige gedragswetenschapper Jeugd kan zich daardoor volledig focussen op huisartsen en scholen.

Volume reduceren – (professioneel) netwerk bouwen en MDO’s organiseren
Wij brengen professionals bij elkaar om casussen te bespreken en van elkaar te leren. Alle partners hebben eenzelfde doel, namelijk de ontwikkeling en veiligheid van kinderen waarborgen vanuit verschillende invalshoeken. Door elkaar te kennen, te verbinden en te ontmoeten, creëren we een laagdrempelig netwerk waarbinnen kennis wordt gedeeld en samenwerking plaatsvindt.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Volume reduceren – vermindering specialistische jeugdhulp door inzet lichte opvoedondersteuning
Wij maken waar mogelijk zoveel mogelijk een verschuiving van "zo licht als mogelijk naar zo zwaar als nodig". Om hier goed op in te kunnen zetten, is er tevens een aanbod van lichte (collectieve) ondersteuning nodig, dat waar mogelijk in plaats van specialistische jeugdhulp ingezet kan worden en zwaardere opvoedvragen tevens kan voorkomen. Om deze verschuiving te realiseren, ontwikkelen wij samen met partners, bijvoorbeeld Renkum voor Elkaar, lichte (collectieve) opvoedondersteuning.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

-

-

Toelichting
We zetten er samen met Renkum voor Elkaar op in om meer lichte (collectieve) opvoedondersteuning te ontwikkelen. Doordat het verder ontwikkelen van een sterk ondersteuningsaanbod tijd kost en er tevens een "gedragsverandering" onder partners jeugd nodig is (zij dienen ook "zo licht als mogelijk te verwijzen en moeten bekend worden met het aanbod), blijven de financiële resultaten nog uit.

Thuis tenzij
Door inzet van vrijwilligers, pleegzorg en ambulante ondersteuning te versterken, kan zwaardere jeugdhulp en soms zelfs een uithuisplaatsing voorkomen worden. Dit is goed voor het kind en het gezin en brengt ook een kostenbesparing met zich mee. Wij zetten hier op in door:
* Steunpilaren voor kinderen in de knel te organiseren. Denk aan JIM of Meeleefgezinnen.
* Samen met partners te zorgen voor een goed aanbod van pleegzorg en gezinshuizen.
* Wanneer nodig meer inzet van ambulante ondersteuning binnen het (pleeg)gezin, om proberen te voorkomen dat een kind naar een ander huis moet.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

-

-

Toelichting
Hoewel "steunpilaren voor kinderen in de knel" in ontwikkeling zijn en de inkoop 2020 tevens voor een goed aanbod van pleegzorg zorgt, zijn de financiële resultaten nog onvoldoende zichtbaar. De regionale Perspectieftafel, gestart in maart 2019, waarbij onnodige uithuisplaatsingen moeten worden voorkomen en doorstroomproblemen moeten worden opgelost, levert in de eerste maanden hoopvolle resultaten op.  

Budgetplafonds als ‘piepsysteem'
We spreken een budgetgrens met een aantal grote  aanbieders af. Wanneer 75% van dit budget binnen een half jaar bereikt  is, gaan we in gesprek met de aanbieder en verwijzers over hoe de dreigende budgetoverschrijding voorkomen kan worden. We rapporteren over de voortgang in de eerder genoemde bestuursrapportage sociaal domein.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

-

=

        =

=

Toelichting

Bij het maken van afspraken over kostenbeheersing bij aanbieders, trekken we regionaal op. Hierdoor is deze actie anders vormgegeven. Zo is er regionaal een aanbieder waarmee een budgetplafond afspraak gemaakt is en worden er in de regio strakkere afspraken gemaakt met aanbieders, wanneer er een verlenging/ophoging van zorg nodig is.

Om niet tegen de regionale afspraken in te werken, monitoren wij lokaal zo veel mogelijk het zorggebruik bij de grote aanbieders, gaan wij pro-actief met hen in gesprek wanneer het zorggebruik piekt en maken we op basis daarvan afspraken. Ook maken we beter inzichtelijk voor wettelijk verwijzers welke (goedkopere) alternatieven er zijn voor zorg.

Data bijeen brengen en duiden
Op basis van verzamelde en samengestelde data stellen we met onze netwerkpartners doelen om samen een verschuiving maken naar preventie en waar mogelijk algemene, collectieve voorzieningen en beter afgestemd maatwerk. We rapporteren over de voortgang in de eerder genoemde bestuursrapportage sociaal domein.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

+

=

=

=

Toelichting
In 2020 is er onderzoek gedaan naar de verwijzingen jeugdhulp, waaruit blijkt dat de huisarts onze grootste verwijzer is. Aan de hand hiervan gaan we het gesprek aan met huisartsen en zorgaanbieders om verdieping te geven aan de cijfers waardoor we meer inzicht en grip kunnen krijgen op de verwijzingen. De projectleider dorpsgericht werken geeft hier een impuls aan.  

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24