Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

01 Samenleving

1G. Integratie en participatie nieuwkomers

Statushouders
De aanpak statushouders is in transitie naar nieuwe wetgeving; in 2021 verandert onze inzet naar een wettelijke bevoegdheid en regierol.
Tot die tijd heeft SZW de veranderopgave voor inburgering ingezet voor gemeenten;
a) voor een implementatietraject op de regierol in het nieuw inburgeringstelsel en
b) om de huidige aanpak van statushouders te versterken met meer aandacht voor taalontwikkeling en toeleiding naar (betaald) werk.
Het plan en aanpak "nieuwkomers doen mee" loopt in 2019 af en willen we doorontwikkelen richting nieuwe wetgeving voor inburgering in 2021. Bij statushouders in de bijstand gaan we meer de focus leggen op werk.

In 2020 ontwikkelen we nieuw beleid (gereed kwartaal 1 van 2020) voor inkoop en financiering van inburgering; het taal- en participatie aanbod voldoet aan de nieuwe wettelijke taak en sluit aan op de vraag van onze (nieuwe) inwoners.
De uitvoering is achtergebleven door gevolgen van de Coronacrisis op alle 3 de lijnen in het uitvoeringsprogramma:
- Huisvesting; terugloop actieve bemiddeling
- Taalonderwijs ; afstandsleren is moeizaam ingevoerd; examens zijn een periode niet afgenomen
- Werktoeleiding; actief opdoen van stage- en werkervaring was slechts beperkt mogelijk

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

-

-

-

-

Toelichting
Wijkt af als gevolg van organisatorische problemen. Ook door corona deden statushouders langer over hun leertraject en was persoonlijke begeleiding minder mogelijk.
Met een herstelplan worden de trajecten voor scholing en werk resultaatgericht opgepakt.
Voorbereiding organisatie op de nieuwe regietaak bij inburgering krijgt extra aandacht.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24