Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

01 Samenleving

1E. Zorg en Veiligheid

Wet Verplichte GGZ
De nieuwe Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. De gemeente krijgt in dit kader ten opzichte van de huidige BOPZ een aantal nieuwe taken. Zij worden onder andere (wettelijk) verantwoordelijk om een toegang te regelen voor de verplichte GGZ. Dat heeft consequenties voor de organisaties.

Er zijn twee belangrijke veranderingen ten opzichte van de BOPZ:

  • De burgemeester moet  iemand aan wie hij een maatregel oplegt in staat stellen om (zo mogelijk) te worden gehoord.
  • Iedereen in de gemeente kan zijn zorgen over een medeburger bij de gemeenten melden. Wij de gemeente moeten die melding dan onderzoeken en tijdig afhandelen.

Op basis van een plan van aanpak dat we regionaal ontwikkelen, geven we in 2020 de uitvoering vorm, monitoren dit en koppelen tweede helft van 2020 aan de Raad terug hoe de voortgang verloopt.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

-

=

Toelichting
Financiën: de kosten voor khonraad zijn hoger uitgevallen
Risico's: zoals afgesproken volgt er in oktober 2020 een evaluatie, waar duidelijk moet worden welke gemeenten nog deel blijven nemen.Wanneer er minder gemeenten deelnemen, worden de kosten voor de anderen hoger.

Evenementenvergunningen
Als gemeente zetten we in op integrale samenwerking bij evenementen, met behoud van de verschillende rollen en bevoegdheden, zodat onze bezoekers kunnen genieten van een leuk en veilig evenement.
In 2020 gaan wij de evenementenvergunning aanvraag vergemakkelijken voor inwoners en ondernemers. Voor de handhavers betekent dit een aanpassing van hun rol en werkzaamheden tijdens evenementen. Eind 2020 evalueren wij de nieuwe aanpak.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting
Door corona zijn de focus en werkzaamheden verschoven. De jaarplanning 2020 is hierop aangepast. Evenementen hebben niet of op zeer kleine schaal plaatsgevonden.

Implementatie van het evenementenbeleid is, net als de doorvoeren van een vergemakkelijking van de evenementenvergunning en digitalisering van het proces uitgesteld tot 2021.
Eind 2021 wordt geëvalueerd.  

Bij Toezicht & Handhaving zijn de reguliere werkzaamheden door de coronacrisis verschoven naar het handhaven op de landelijke en regionale coronamaatregelen. Daarnaast is door het extreem warme zomerweer veel meer inzet op de strandjes in de Uiterwaarden noodzakelijk geweest.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24