Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

01 Samenleving

1J. Inkomensvoorziening

Uitvoering bestuursopdracht Werk & inkomen
We versnellen de weg naar werk en uitstroom uit de uitkering voor wie dat kan. We zorgen in 2019/ 2020 voor een uitstroom van 50 en in 2020/ 2021 voor nog eens 50 mensen (ten opzichte van het landelijk gemiddelde) die betaald werken vinden en niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.

Waar betaald werk niet mogelijk is zetten we in op activering en participatie. Dit leidt tot meer arbeidsdeelname, zelfstandigheid en gaat armoede en eenzaamheid tegen.

Maatregelen:

  1. We kennen de inwoners en werken volgens ons dienstverleningsmodel met vier doelgroepen. Per doelgroep passen wij een aanpak en instrumenten toe.
  2. We maken gebruik van de benchmark Divosa en verfijnen deze zodat wij kunnen sturen op gewenste resultaten bij de vier doelgroepen.
  3. We passen onze aanpak toe op de inwoner: we zijn dienstverlenend waar mogelijk, en handhaven waar nodig.
  4. We optimaliseren onze werkprocessen.
  5. We vergroten de mobiliteit tussen de verschillende doelgroepen in het bestand zodat inwoners kunnen door- en uitstromen naar werk.

Over de voortgang van deze opgave rapporteren we twee keer per jaar via de bestuursrapportage sociaal domein.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Toelichting
De effecten van de Coronacrisis op de bestandsontwikkeling in 2020 zijn tot op heden beperkt. Eind augustus 2020 is de bestandsontwikkeling stabiel ten opzichte van de realisatie 2019. Er is sprake  van een zeer beperkte bestandsstijging als gevolg van veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt.  

Regelluwe benadering arbeidsverplichting voor inwoners die duurzaam niet kunnen werken
Binnen de dienstverlening van de Participatiewet wordt een deel van de inwoners, dat niet in staat zijn om te werken of zich richting werk te ontwikkelen, vrijgesteld van de arbeids- en sollicitatieverplichting. In de bestuursrapportages voor- en najaar nemen we de resultaten op en koppelen dit terug aan Raad.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting
De planning heeft een achterstand opgelopen vanwege de coronavirus en de uitvoering van de TOZO.

Maatregelen om werken meer lonend te maken
We stimuleren part-time werk omdat dit de kans op uitstroom uit de uitkering vergroot. We werken maatregelen uit om te voorkomen dat het accepteren van werk leidt tot een financieel nadeel voor de inwoner. In de bestuursrapportages voor- en najaar nemen we de resultaten op en koppelen dit terug aan Raad en college.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting
De planning heeft een achterstand opgelopen vanwege de coronacrisis en de uitvoering van de TOZO.

Begeleiding nieuwe doelgroepen
De uitvoering van de banenafspraak met het Rijk wordt steeds belangrijker. Inwoners met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak vallen krijgen van de gemeente ondersteuning in de vorm van loonkostensubsidie en/of jobcoaching en begeleiding van werk naar werk. De aantallen zullen de komende jaren steeds verder toenemen. Wij breiden het uitvoeringsteam hierop gedeeltelijk aan en kopen begeleiding hiervoor in ter waarde van  € 150.000. We rapporteren over de resultaten via de bestuursrapportages sociaal domein.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24