Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

01 Samenleving

1B. Onderwijs

Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Het huidige IHP loopt tot 2020. Er is een start gemaakt voor het opstellen van een nieuw IHP. Dit gebeurt in samenwerking met de schoolbesturen. De verwachting is dat in kwartaal 4 het traject kan worden afgerond. Besluitvorming vindt dan plaats in het eerste kwartaal 2021.

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Het staat gemeenten vrij om prioriteiten te stellen en hun middelen naar eigen inzicht te besteden. Door middel van een gemeentelijke verordening worden deze middelen verdeeld.  

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting
Als gevolg van de Coronacrisis is de bijeenkomst in het voorjaar niet doorgegaan en is vertraging opgelopen.

Nieuwbouw Leerdeel Doorwerth
In 2019 is door de Raad krediet beschikbaar gesteld voor de integrale nieuwbouw van twee basisscholen met kinderopvang in Doorwerth. De planuitwerking vindt plaats en op basis van het definitief ontwerp wordt een aanvullend krediet aangevraagd. dit is naar verwachting het derde kwartaal 2021.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting
Het komen tot onder andere project- en procesafspraken met de schoolbesturen en het opstellen van de stedenbouwkundige uitgangspunten heeft meer tijd gekost.

Aanpassen van VVE beleid kinderopvang
Om voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) aan te bieden, krijgen gemeenten en scholen geld van de Rijksoverheid. De overheid verdeelt dat geld in 2019 volgens een nieuwe rijksregeling. Op basis hiervan moeten wij vanaf augustus 2020, 16 in plaats van 10 uur voorschoolse educatie aanbieden.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Taalbevordering
Volgens de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) faciliteert de gemeente een voor iedereen toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening. In de gemeente Renkum is een volwaardige bibliotheekvestiging in Oosterbeek. De huidige bibliotheek in Renkum betaalt een relatief hoge huur. Van de bibliotheek verwacht mag worden dat in overleg met de gemeente onderzocht wordt hoe een bibliotheek met jeugd- jongeren- en volwassenenafdeling in Renkum te realiseren is binnen de verder gestelde bezuinigingsopgave voor het jaar 2023. Bovendien is er een jeugdbibliotheek met een afhaalpunt te Doorwerth. De bibliotheken bieden activiteiten aan tot taalbevordering bijvoorbeeld met een ‘boekstart’ voor kinderen en jeugd en activiteiten voor vluchtelingen.

  • De locatie in Renkum verhuist zo snel als mogelijk, in 2020 of 2021, van Europalaan 58 naar een goedkopere huisvesting in Renkum
  • We behouden producten voor inwoners van 0 t/m 17 jaar, door meer bijdrage van het onderwijs.
  • We ondersteunen en adviseren de Bibliotheek in 2020 hoe de taakstelling gerealiseerd kan worden en werken hierin samen met de gemeente Rheden en, indien relevant, met gemeente Arnhem.
  • We behouden het Taalhuis door aanpassing van de gemeentelijke opdracht aan alle partners, waardoor de bij de gemeente beschikbare middelen efficiënter worden ingezet; ook in relatie tot de middelen die gemeenten vanaf 2021 gaan ontvangen vanuit de wet Inburgering.

Met deze maatregelen behouden we een volwaardige bibliotheekfunctie die minder kost.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24