Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

01 Samenleving

1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang licht verstandelijke beperking (LVB)
We bieden inwoners met een licht verstandelijke beperking (LVB) die niet langer zelfstandig (thuis) kunnen blijven wonen, een beschermde woon- en ondersteuningsvoorziening. De insteek is gericht op het inzetten van een zo tijdelijk mogelijke ondersteuning, waarbij door middel van casusregie gericht kan worden afgeschaald.

Op dit moment dragen we zelf de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen LVB. Vanaf 2021 dragen wij óók de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De middelen hiervoor gaan nu naar de centrumgemeente (Arnhem) en vanaf 2021 krijgen we deze  middelen rechtstreeks. De landelijke parameters in dit kader zijn echter gewijzigd. Er gaat sprake zijn van een ingroeipad van tien jaar en er wordt duidelijk aangestuurd op gedegen regionale samenwerking met duurzame financiële afspraken. We rapporteren vanaf 2021 aan de Raad over de voortgang via de bestuursrapportages.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Maatwerkvoorzieningen

  • Algemeen: Wmo consulenten gaan kritischer indiceren en geven de inwoner en de betrokken zorgaanbieder een grotere verantwoordelijkheid om zich te melden tegen het einde van de indicatieperiode.
  • Begeleiding: bestaat uit reguliere begeleiding en specialistische begeleiding. Wij zetten in op een verschuiving van de duurdere specialistische begeleiding naar reguliere begeleiding.
  • Huishoudelijke ondersteuning: met de nieuwe inkoop per 1 juli 2020 sturen wij strakker op toegang tot maatwerk. Daarnaast onderzoeken wij bij de bijstelling van de verordening in 2021 een andere richtlijn dan de nu gehanteerde CIZ-lijn. Tot dat moment hanteren wij de ruime CIZ-richtlijnen strakker door de specifieke huishoudelijke taken te beoordelen om de ureninzet te beperken.
  • Hulpmiddelen/ woonvoorzieningen/ individuele vervoersvoorzieningen: wij hanteren strakker dat algemeen gebruikelijke voorzieningen buiten het maatwerk vallen. Hierdoor neemt het aantal aanvragen voor hulpmiddelen af. We onderzoeken of besparing mogelijk is door het opzetten van een scootmobiel pool als algemene voorziening.
  • Collectief vervoer: sinds 1 januari 2019 is het kilometerbudget ingezet. Daarnaast kunnen strakkere richtlijnen met betrekking tot collectief vervoer (minimaal aantal kilometers per maand/ gebruik van meer dan één keer per week) er eveneens voor zorgen dat er een minder groot beroep op collectief vervoer wordt gedaan.

Over de voortgang van deze acties informeren we de Raad via de bestuursrapportages voorjaar en najaar 2020 en verder.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

-

-

-

-

Toelichting
De extra projectmatige capaciteit ten behoeve van de implementatie van de voorgenomen maatregelen heeft nog niet geresulteerd in een substantiële afname van de vraag in 2020.

Activerend werk
Activerend werk is bedoeld voor alle inwoners vanaf ongeveer 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die (nog) geen kansen hebben op de arbeidsmarkt, maar zich wel willen ontwikkelen en een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Daarom zetten wij in op activerend werk, tenzij hiervoor contra-indicaties bestaan. Wij buigen de huidige groepsbegeleiding waar mogelijk om in activerend werk. In 2020 monitoren we de voortgang en koppelen dit via de bestuursrapportages sociaal domein terug.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

-

-

-

-

Toelichting

De extra projectmatige capaciteit ten behoeve van de implementatie van de voorgenomen maatregelen heeft  nog niet geresulteerd in een substantiële verschuiving van groepsbegeleiding naar activerend werk.

Ondersteuning en waardering mantelzorgers en vrijwilligers
Wij hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen en te waarderen en willen dit zo optimaal mogelijk doen. We zien dit als een taak die uitstekend extern belegd kan worden.
Daarom hebben wij de ondersteuning en waardering van mantelzorgers en vrijwilligers per kwartaal 4 van 2019 overgedragen aan Renkum voor Elkaar, een netwerkorganisatie die dicht bij de vrijwilligers en de mantelzorgers staat.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Het college is wettelijk verplicht kosteloos cliëntondersteuning beschikbaar te stellen voor inwoners en hun mantelzorgers.

Wij subsidiëren MEE Gelderse Poort voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast zijn ook andere organisaties zoals Renkum voor Elkaar en bijvoorbeeld de rechtswinkel actief op het gebied van cliëntondersteuning.

Ook ondersteunen inwoners elkaar waardoor er minder beroep op cliëntondersteuning geleverd door MEE Gelderse Poort wordt gedaan. Wij brengen daarom de onafhankelijke cliëntondersteuning, geleverd door MEE Gelderse Poort, terug naar de kern bij zowel de bovenlokale als de lokale taken. Passend bij de vraag van onze inwoners en van ons sociaal team.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Right to Challenge
Right to Challenge gaat om het recht van inwoners om aan te geven dat ze bestaande publieke taken of lokale voorzieningen willen overnemen van de overheid. In 2020 implementeren en communiceren wij het in 2019 ontwikkelde plan van aanpak. Er is er geen specifiek budget voor R2C beschikbaar, maar dat laat onverlet dat inwoners de gemeente kunnen uitdagen taken over te nemen tegen gelijke of minder kosten.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Professionalisering Sociaal Team
Op basis van bestaande casuïstiek onderzoeken we hoe inzet van hulp en ondersteuning tot stand gekomen is. We kijken naar wat wij in de toekomst beter kunnen doen om de verschuiving naar zo licht mogelijke zorg en waar mogelijk algemene voorzieningen te realiseren. We voeren in kwartaal 4 van 2019 een 0-meting uit, om bij nieuwe meetmomenten in 2020 en verder te monitoren welke stappen we gemaakt hebben om de verschuiving te realiseren.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

+

-

-

=

Toelichting
Het project is bijgesteld naar aanleiding van de komst van de projectleider dorpsgericht werken en de nieuwe impuls die dit project hiermee heeft gekregen.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24