Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

01 Samenleving

1C. Sport en bewegen

Gerichte beweeginterventies en inrichten samenwerkingsverband (platform)

  • Het Sport- en Beweegteam richt zich (enkel) op kwetsbare inwoners en risicogroepen. In 2020 gaan we een specifiek uitvoeringsprogramma opstellen in samenwerking met de samenwerkingspartners. Dit programma leggen we in kwartaal 1 van 2020 ter informatie aan de Raad voor.
  • We organiseren een 'samenwerkingsverband' voor de verbinding met de lokale sport- en beweegaanbieders. De buurtsportcoaches van het Sport- en Beweegteam hebben hierin de rol van 'beweegmakelaar' en ondernemen vanuit deze rol veel en diverse activiteiten in de dorpen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Privatiseren sportaccommodaties, verantwoordelijkheden gebruikers uitbreiden
De sportparken Wilhelmina en De Bilderberg zijn kernsportparken en kunnen rekenen op een structurele bijdrage. We zetten in op een verzelfstandigingstraject voor deze kernsportparken en schakelen hiertoe specifieke expertise in, om dit te realiseren.

  • Met betrokken partijen wordt onderzocht of we beheer en onderhoud van de kernsportparken kunnen overdragen. Belangrijke randvoorwaarden zijn het op orde zijn van het kwaliteitsniveau van de sportparken en kennis op het gebied van beheer en onderhoud sportparken. Dat realiseren we in 2020 en rapporteren in kwartaal 4 van 2020.
  • De verzelfstandiging willen we vervolgens inzetten in 2021 en dit realiseren in kwartaal 2 van 2021.
  • Voor de binnensportaccommodaties gaan  we in 2020 de haalbaarheid voor het overdragen van het beheer en exploitatie nader onderzoeken.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting

Als gevolg van de Coronacrisis en de wisseling van een extern bureau heeft het proces vertraging opgelopen. De rapport volgt in het eerste kwartaal 2021.

Lokaal sportakkoord
Samen met sportaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, het bedrijfsleven en overige maatschappelijke partners komen wij, in navolging van het Nationaal Sportakkoord, tot een Lokaal Sportakkoord eerste kwartaal 2020. Dit akkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoeren en sluit aan bij lokale ambities.
Wij willen het akkoord binnen de volgende vier thema's realiseren:

  • Sport&Bewegen voor iedereen
  • Jong en vaardig in bewegen
  • Vitale Sport- en Beweegaanbieders
  • Duurzame en beweegvriendelijke binnen- en buitenruimte.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Toelichting
Het traject is door de Coronacrisis vertraagd waardoor ondertekening is verschoven naar het derde kwartaal. De ondertekening heeft inmiddels plaatsgevonden.

Sportvisie
De "Startnotitie: Sport- en beweegbeleid gemeente Renkum" is in 2019 vastgesteld. De nieuwe sportvisie wordt onder andere vormgeven aan de hand van de resultaten van het Lokaal Sportakkoord en de richting uit de Perspectiefnota 2019-2023 en leggen we in het vierde kwartaal 2020 voor aan de Raad.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting

Door koppeling aan het Lokaal Sportakkoord en het verzelfstandigingstraject van de sportparken wordt de nieuwe sportvisie voorzien voor het eerste kwartaal van 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24