Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

01 Samenleving

1F. Minima

Herijking minimabeleid
Met een nieuw dynamische minimabeleid in 2020 en verder, spelen wij in op nieuwe ontwikkelingen rondom het voorkomen en bestrijden van armoede. Door dichter bij de inwoners te gaan staan en dorpsgericht te werken verlagen wij de drempel voor ondersteuning voor inwoners die schulden hebben en/of in armoede leven. We leggen het dynamisch minimabeleid in kwartaal 3 van 2020 ter besluitvorming aan de Raad voor.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Modernisering Gelrepas
In 2020 vindt besluitvorming plaats rond de vernieuwing van de Gelrepas. Dit betekent dat wij per 2021 de uitrol van de nieuwe Gelrepas verwachten. Hierbinnen krijgen zowel volwassenen als kinderen meer vrijheid om zelf te kiezen aan welke voorzieningen zij hun minimabudget willen besteden. In 2020 hebben wij incidenteel een beperkt investeringsbudget nodig voor de vernieuwing van de Gelrepas. Daar staat tegenover dat de daarop volgende jaren de structurele uitvoeringskosten veel lager zullen zijn door de dan grotendeels geautomatiseerde administratieve processen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24