Najaarsnota 2020
portal

Financiën

Investeringskredieten

Begroting

Realisatie

Restant

Buitenruimte school Renkum/Heelsum

33

0

33

Buitenruimte school Renkum/Heelsum 2019

237

237

0

Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum

230

-214

444

Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum 2019

4.942

4.942

0

School Doorwerth

3.752

26

3.726

Kindpartners Doorwerth

1.270

0

1.270

School Doorwerth sloop

220

0

220

Totaal

10.684

4.991

5.693

Buitenruimte school Renkum/Heelsum
Zowel de openbare ruimte als de ruimte rondom de school en het MFC zijn geheel ingericht. Na oplevering is de tweejarige onderhoudsperiode ingegaan. De droogte en warmte van de afgelopen zomer veroorzaken veel schade aan beplanting en gras. In hoeverre dit zich zal herstellen is nog de vraag en zal pas volgend voorjaar zichtbaar worden. De kosten die samenhangen met de onderhoudsperiode zijn opgenomen in het beschikbare krediet. Er zijn verschillende meldingen binnengekomen van bewoners die om kleine aanpassingen vragen (leuning langs trap). Deze worden verzameld en in samenhang afgewogen of en zo  ja welke aanvullende maatregelen nog worden getroffen.

In 2019 is bovenstaande € 237 geactiveerd om inhaalafschrijving over 2019 te voorkomen. Samen met het pand is de buitenruimte in gebruik genomen. De resterende € 33 is voor onder andere hetgeen boven is gemeld.
Dit is de reden om dit krediet in 2 regels weer te geven.

Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum
De school is vorig jaar opgeleverd en in gebruik genomen. Het krediet kan nog niet volledig worden afgesloten*.
*In 2019 is bovenstaande € 4.942 geactiveerd om inhaalafschrijving over 2019 te voorkomen. Het pand is namelijk vorig jaar in gebruik genomen (zie bovenstaand).
In deze € 4.942 zijn ook nog te betalen kosten opgenomen zoals een termijnbetaling 1 jaar na oplevering. Eind 2020 zal dit krediet definitief worden afgesloten (binnen budget).
Dit is reden om dit krediet in twee regels weer te geven.

Leer- en ontmoetingscentrum Doorwerth (LOC): nieuwbouw school
Er komt definitief geen gymfaciliteit bij het LOC. Al het bewegingsonderwijs gaat plaatsvinden in de sporthal Doorwerth. Hiervoor wordt een renovatieplan geactualiseerd. Op basis van een voorzichtige raming is hiervoor een krediet van € 2,5 milj. nodig. Dit bedrag is in de begroting 2021 aangevraagd.
Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over de project- en proceskaders van de nieuwbouw school, verwoord in het kaderdocument. Hier zijn door 1 fractie wensen en bedenkingen op gegeven. Ook zijn stedenbouwkundige uitgangspunten opgesteld voor de schoollocatie.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24