Najaarsnota 2020
portal

Financiën

Investeringskredieten

Begroting

Realisatie

Restant

Aanpak wateroverlast omgeving Bredeschool Oosterbeek

48

7

41

Diverse locaties Oosterbeek Noord-Oost Oosterbeek

-

-

-

Telefoonweg Renkum

15

16

-1

Vervanging putten Wolfhezerweg Wolfheze

10

10

-

Vervanging rioolstreng Dr. Brevéestraat Oosterbeek

20

15

5

Wateroverlast paden begraafplaats Oosterbeek

125

23

102

Zuiveringssituatie Rosandepolder Oosterbeek

-

1

-1

Totaal

218

72

146

Wateroverlast Weverstraat
De werkzaamheden in de Weverstraat zijn zo goed als gereed. Op dit moment vinden in overleg met de werkgroep Weverstraat nog afrondende werkzaamheden plaats.

Reconstructie Oosterbeek-Noord Oost
Uit de weginspecties blijkt dat een groot deel van de wegen in de ‘wijk’ Oosterbeek Noord Oost aan vervanging toe is. Uit een eerste interne inventarisatie blijkt dat het afschrijvingstermijn van de riolering verstreken is en mogelijk vervangen dan wel gerepareerd moet worden. Ook vanuit de disciplines Verkeer en Groen liggen er diverse wensen en eisen op tafel. De exacte scope moet nog bepaald worden. Eind juli is voor dit project een externe projectmanager aangetrokken. Het derde en vierde kwartaal van dit jaar wordt de scope vastgesteld. Ook wordt een plan van aanpak opgesteld om concreet en gestructureerd uitvoering te geven aan dit project.

Raamovereenkomst relinen gemeentebreed
Momenteel wordt gewerkt aan een afwegingskader om weloverwogen keuzes te maken welke wijze van rioolrenovatie het meest passend is op een specifieke locatie. De inspectiegegevens en hydraulische berekeningen zijn hiervoor input. Op basis van dit afwegingskader wordt het te relinen areaal bepaald wat vervolgens in een raambestek op de markt wordt gezet. De voorbereidingen hiervoor starten in het derde of vierde kwartaal van dit jaar.

Vervanging rioolstreng Dr. Brevéestraat Oosterbeek
Betreft het vervangen van 1 rioolstreng. De werkzaamheden zijn onlangs uitgevoerd. Op dit moment vinden nog afrondende werkzaamheden plaats.

Rioolvervanging Enkweg en Groenendaalseweg Renkum
Het voorlopig ontwerp wordt op dit moment in een samenspraaktraject met inwoners opgesteld. Dit ontwerp wordt na afronding nogmaals voorgelegd aan de bewoners. Opmerkingen worden vervolgens verwerkt in een definitief ontwerp. Daarna wordt de besteks- en aanbestedingsfase opgestart. Planning is om het werk in maart 2021 aan een aannemer te gunnen. De daadwerkelijke uitvoering staat nu gepland vanaf april 2021 tot en met oktober 2021.

Reconstructie Telefoonweg Renkum
Het ontwerptraject is afgerond en met belanghebbenden afgestemd. Op dit moment wordt de aanbesteding afgerond en wordt het werk aan een aannemer gegund. De uitvoering staat gepland vanaf september tot en met oktober 2021.

Reconstructie Dalweg Doorwerth
Afgelopen periode is de integrale inventarisatie afgerond. Uit deze inventarisatie blijken diverse vakgroepen belang te hebben bij een reconstructie van de Dalweg. Met name voor de vakgroep Riolering zal nog nader onderzoek nodig zijn om de exacte scope van dit project te kunnen bepalen. Dit onderzoek bestaat uit een optimalisatiestudie van het totale vuilwaterriool van Doorwerth. In verband beperkte personele capaciteit wordt verwacht dat dit onderzoek medio 2021 afgerond is waarna een definitieve scope bepaald kan worden.

Reconstructie J.J. Talsmalaan Oosterbeek
Op dit moment wordt de integrale inventarisatie opgesteld. Wanneer de diverse belangen van de verschillende disciplines in beeld zijn wordt de scope bepaald. Op dit moment is nog niet bekend wat de omvang van het project wordt en wat de financiële consequenties voor de diverse disciplines zijn.

Aanpak wateroverlast omgeving Bredeschool Oosterbeek
Het ontwerptraject is afgerond waarbij gekozen is voor een robuust en toekomstbestendige oplossing. De raming van de uitvoering valt hierdoor hoger (€48.000) uit dan bij een eerste globale inschatting (€ 20.000). Op dit moment wordt een aannemer gecontracteerd die de werkzaamheden gaat uitvoeren. De uitvoering staat gepland voor week 43.

Rioolvervanging Stationsweg Oosterbeek
Op dit moment loopt het ontwerptraject. Het voorlopig ontwerp is begin november  gereed en wordt dan aan de belanghebbenden voorgelegd. Opmerkingen worden vervolgens verwerkt in een definitief ontwerp dat nogmaals wordt voorgelegd aan de belanghebbenden. Daarna wordt de besteks- en aanbestedingsfase opgestart. Planning is om het werk in februari 2021 aan een aannemer te gunnen. De uitvoering staat nu gepland vanaf maart tot en met juni 2021.

Onderzoek zuiveringssituatie Rosandepolder Oosterbeek
In de Rosandepolder liggen ca. twintig woonboten op grondgebied van de gemeente Renkum. Vanuit de wet milieubeheer draagt elke gemeente zorg voor de doelmatige inzameling en transport van afvalwater wat vrijkomt binnen haar grondgebied. In de Rosandepolder is dit nu deels niet het geval. Jaren geleden zijn meerdere IBA’s gerealiseerd, maar de meeste functioneren niet meer. De woonboten zijn nu voor het grootste gedeelte niet aangesloten op een riolerings- of zuiveringssysteem voor het afvoeren van vuil water. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat zij handhavend wil gaan optreden.
Gemeente Arnhem heeft een notitie opgesteld over enkele mogelijke oplossingsrichtingen. Op basis van deze notitie geven zij aan dat gemeente Arnhem geen prioriteit geeft aan het aansluiten van de woonboten op een rioleringsvoorziening. In aansluiting hierop wordt nu een notitie voorbereid om het standpunt van de gemeente Renkum te bepalen. Afhankelijk van de uitkomst van deze discussie kan in een vervolgtraject gekozen worden voor het meest passende systeem op deze locatie. De kosten van het realiseren van zo'n systeem worden middels de notitie in beeld gebracht. Afhankelijk van de besluitvorming worden de vervolgstappen bepaald. In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan, ‘Water Stroomt’ 2016-2020, is niet voorzien in het realiseren van een nieuwe zuiveringssituatie op deze locatie. In het nieuw op te stellen gemeentelijk rioleringsplan worden de kosten ten behoeve van de maatregelen mee genomen.

Aanpak wateroverlast en onderhoud paden begraafplaats Oosterbeek Noord
Medio juli is een aannemer gecontracteerd om de geplande werkzaamheden uit te voeren. De aannemer is niet geselecteerd op basis van de laagste inschrijving maar ook op basis van een plan van aanpak. Communicatie met omgeving en wijze van uitvoering waren belangrijke zaken in het plan van aanpak. De werkzaamheden starten medio september en worden medio november 2020 afgerond.

Rioolvervanging Brinkweg
De werkzaamheden van de aannemer zijn gereed. De oplevering heeft plaatsgevonden en het project kan worden afgerond.

Renovatie buffervoorziening op de waterzuivering Renkum
Op dit moment loopt de initiatieffase waarin de omvang en aanpak voor de renovatie bepaald wordt. Naar verwachting wordt dit onderzoek in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond. Indien noodzakelijk zal hierna de besteks- en aanbestedingsfase voor de renovatie opgestart worden.

Vervangen putten Wolfhezerweg Wolfheze
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een aannemer gecontracteerd. De vervanging van de putten heeft reeds plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24