Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

03 Organisatie

3D. Huisvesting / Gemeentehuis

Huisvesting gemeentelijke organisatie
Er wordt nog een aanvullende scenario, 'de minimale variant' uitgewerkt. Zodra deze aanvullende variant is uitgewerkt wordt gevraagd een principiële keuze te maken uit de onderzochte scenario's.  Na vaststelling van de visie en scenariokeuze kan tot verdere planuitwerking worden overgegaan.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

-

-

-

=

Toelichting
Doordat er een aanvullende studie moet worden gedaan naar het scenario 'minimale variant' loopt de planning uit en kost het onderzoek meer geld. Inhoudelijk is de vraag of de minimale variant recht doet aan onze visie op de huisvesting.

Vastgoedplan  
In februari is het vastgoedplan-beleidsdeel vastgesteld. Eind 2020 wordt ter vaststelling uitvoeringsdeel aangeboden. Hierin staan alle gemeentelijke eigendommen opgenomen. In dit plan worden keuzes voorgelegd over de te nemen maatregelen, prioritering en fasering van vastgoedprojecten.
Voor het gemeentelijk vastgoed dat onder het kernareaal valt worden meerjaren- onderhoudsplannen opgesteld. Daarbij kijken wij ook naar de levensduur van de gemeentelijke gebouwen en mogelijke renovatiekosten die op ons afkomen. De effecten van het nieuw opgestelde meerjarenonderhoudsplan wordt verwerkt in het uitvcoeringsplan. Grootschalige renovatie of nieuwbouw wordt niet opgenomen in de onderhoudsplanning/ -voorziening, maar worden als maatregel opgenomen in het vastgoedplan-uitvoeringsdeel.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting
De planning is veranderd. Het beleidsdeel en uitvoeringsdeel worden opvolgend voor besluitvorming voorgelegd. Het beleidsdeel is eerder vastgesteld en het uitvoeringsdeel wordt later omdat het meer tijd kost om op pandniveau een en ander inzichtelijk te maken.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24