Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

03 Organisatie

3E.Samenwerkingsverbanden

Vanuit onze opdrachtgevende rol richting de Connectie ligt de focus in 2020 op:

  • concretiseren van en monitoren op servicenormen op de gehele Producten & dienstencatalogus;
  • versterken van de governance, mede n.a.v. het auditrapport 2019;
  • uitvoeren van de gezamenlijk evaluatie van de samenwerking;
  • monitoren van de voortgang van de benodigde verbetermaatregelen in de IV-keten;
  • harmoniseren & standaardiseren van processen & systemen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

-

=

Er wordt door de 3G en de gemeente gezamenlijk opvolging gegeven aan de aanbevelingen uit de evaluatie. Er wordt gewerkt aan:
- meerjarenvisie '21 - '24
- visie op dienstverlening
- verbetering dienstverlening korte termijn
- versterken van de Governance o.a. door het goed inrichten van portfoliomanagement.
- harmonisatie- en standaardisatie agenda

Daarnaast lopen de verbetertrajecten van de IV-keten. De 1e fase 1!Connect wordt dit jaar afgerond. De 2e fase 2!Connect is inmiddels gestart en de prognose van de besteding van het projectenbudget is geactualiseerd. Dit betekent een verschuiving in de jaarschijven. Vooralsnog is het uitgangspunt dat 2!Connect binnen het financiële kader kan worden afgerond en wordt hier ook op gestuurd. Gezien de omvang van het traject, onvoorziene zaken en het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen zal dit goed gemonitord moeten worden. Indien er sprake is van een noodzakelijke bijstelling zal u hier tijdig over worden geïnformeerd.

De uitvoering van de projecten binnen 2!Connect levert wel knelpunten op voor de benodigde inzet vanuit de gemeente. Onlangs is duidelijk geworden wat de benodigde inzet precies omvat en dat levert knelpunten op in de reguliere taken. Afstemming over inzet en planning vindt momenteel plaats met de Connectie.

Doordat de prioriteit ligt bij het project 2!Connect zien we een vertraging op het reguliere investeringsprogramma bij de Connectie. Voor meer informatie verwijzen we u naar de 2e bestuursrapportage van de Connectie. De financiële effecten van de 2e bestuursrapportage zijn verwerkt in de najaarsnota zie de toelichting bij 3.1.2.3.5.

Regionale Samenwerking  Arnhem - Nijmegen
De toekomstige regionale samenwerking regio Arnhem - Nijmegen is in 2019 opgepakt. De
verwachting is dat in het eerste kwartaal 2020 een advies aan de gemeenten wordt voorgelegd op welke wijze deze samenwerking in de nabije toekomst versterkt/verbeterd kan plaatsvinden.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting
De voorstellen voor de versterkte regio zouden oorspronkelijk in het voorjaar van 2020 ter besluitvorming worden aangeboden aan de regiogemeenten. Vanwege de uitbraak van de COVID-19-pandemie is de besluitvorming uitgesteld tot november 2020. Na een positief besluit van de regiogemeenten start de versterkte op 1 januari 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24